Serwis chiller Robert Aptacy

.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy jeż od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej więk­szo­ści pro­du­cen­tów. Napra­wia­my chil­le­ry Tra­ne, Cli­ma­ve­ne­ta, York, Car­rier i wie­le innych, lecz rów­nie czę­sto spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku.

W naszej ofer­cie ofe­ru­je­my Pań­stwu

 1. Serwis agregatów wody lodowej na terenie całej POLSKI.

 2. Naprawa chillerów na terenie województwa mazowieckiego i Całej Polski.

 3. Remont i modernizacja chillerów większości producentów..

Najczęstsze awarie chiller:

 • Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca urzą­dze­nia spo­wo­do­wa­na bra­kiem ser­wi­su okre­so­we­go, brud­ny skra­placz lub brak odbio­ru cie­pła w parow­ni­ku powo­du­ją, że urzą­dze­nie pra­cu­je bar­dzo mało wydaj­nie, czę­sto się wyłą­cza na wsku­tek zadzia­ła­nia ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych takich jak pre­so­sta­ty, czuj­ni­ki linio­we, ter­mi­ki i inne.
 • Nie­od­po­wied­nia ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go fre­onu. Pamię­taj­my, że nad­miar czyn­ni­ka w ukła­dzie tak samo skut­ku­je jak jego brak.
 • Brud­ny, wil­got­ny i kwa­śny czyn­nik chłod­ni­czy, któ­ry zawsze dopro­wa­dza do awa­rii sprę­żar­ki.
 • Brak lub nad­miar ole­ju w kar­te­rze sprę­żar­ki.
 • Uszko­dze­nie pom­py cyr­ku­la­cyj­nej.
 • Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej, kon­tro­l­nej i wyko­naw­czej.Serwis chiller Robert Aptacy

Nasz ser­wis wezwa­ny do każ­de­go nowe­go chil­le­ra w począt­ko­wej fazie napra­wy pod­da­je urzą­dze­nie tak zwa­nej EKSPERTYZIE – prze­gląd zero­wy.

W skład eks­per­ty­zy chil­le­ra wcho­dzi:

 1. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia: szu­ka­my uszko­dzeń mecha­nicz­nych takich jak poła­ma­ne śmi­głą wen­ty­la­to­rów, zatar­te sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów, uszko­dze­nia mecha­nicz­ne insta­la­cji fre­ono­wej, luź­ne sil­ni­ki, agre­gat itd….
 2. Kon­tro­la elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej w poszu­ki­wa­niu zapi­sa­nych infor­ma­cji o błę­dach, bie­żą­cej infor­ma­cja o sys­te­mie.
 3. Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, jego zakwa­sze­nia i obec­no­ści wil­go­ci we fre­onie.
 4. Kon­tro­la sza­fy ste­row­ni­czej, poszu­ki­wa­nie wyłą­czo­nych ter­mi­ków, wyłą­czo­nych zabez­pie­czeń nad prą­do­wych, kon­tro­la obec­no­ści faz.
 5. Kon­tro­la wstęp­na wydaj­no­ści sprę­żar­ki.

Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji, doko­na­nych pomia­rach nasz ser­wis two­rzy pro­to­kół, w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia, uszko­dze­niach, przy­czy­nie ich powsta­nia i co naj­waż­niej­sze o cenie usu­nię­cia awa­rii.

Koszt eks­per­ty­zy dla chil­le­rów okre­śla­ny jest indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go urzą­dze­nia i jest on zależ­ny od loka­li­za­cji urzą­dze­nia, jego wydaj­no­ści chłod­ni­czej i zasto­so­wa­nia.

Uwa­ga nasz ser­wis nie jeź­dzi na dar­mo­we oglę­dzi­ny i kon­sul­ta­cje.

Serwis chiller Robert Aptacy

Serwis chillerów SKiC Robert Aptacy

Ser­wis chil­ler Robert Apta­cy, Ser­wis chil­le­rów War­sza­wa i cała POLSKA, Ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej War­sza­wa POLSKA, Ser­wis chil­le­rów prze­my­sło­wych War­sza­wa POLSKA, Ser­wis chil­le­rów SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Robert Apta­cy, Chil­ler Ser­wis Robert Apta­cy, ser­wis chil­le­rów

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.