Naprawa i serwis chiller MAC

Podobne artykuły

Naprawa i serwis chiller MAC
.

Service chiller MAC

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i chłod­nic­twa Robert Apta­cy to solid­ny part­ner tech­ni­czy któ­ry w zakre­sie swych usług ofe­ru­je prze­gląd tech­ni­czy, napra­wę i ser­wis agre­ga­tów chłod­ni­czych MAc i innych

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.