Naprawa i serwis Habor

Podobne artykuły

Naprawa i serwis Habor
.

serwis chiller Habor

Napraw, prze­gląd tech­nicz­ny, ser­wis chil­ler Habor. Spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wach i ser­wi­sie urzą­dzeń chłod­ni­czych spe­cja­li­stycz­nych, o dużej wydaj­no­ści

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.