Serwis klimatyzatorów przenośnych

.

Serwis klimatyzatorów przenośnych Warszawa

Nasz serwis naprawia i serwisuje klimatyzatory przenośne wszystkich dostępnych marek obecnych na naszym rynku.

Każ­dy wła­ści­ciel kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go powi­nien co roku doko­nać ser­wi­su tego urzą­dze­nia lub przy­naj­mniej doko­nać prze­glą­du tech­nicz­ne­go kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go.

Uni­ka­my w ten spo­sób kosz­tow­nym awa­rią na przy­kład uszko­dze­niu sprę­żar­ki na wsku­tek zatka­nych fil­trów powie­trza, na sku­tek bra­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go czy spa­le­niu sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­nym utra­tą pojem­no­ści kon­den­sa­to­ra roz­ru­cho­we­go. Pra­ca same­go wen­ty­la­to­ra lub wen­ty­la­to­rów o ile wystę­pu­je ich wię­cej niż jeden jest bar­dzo waż­na dla samej sprę­żar­ki jak i zapew­nia osią­gnię­cie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry w moż­li­wie krót­kim cza­sie. Wen­ty­la­tor napę­dza­ny jest sil­ni­kiem jed­no­fa­zo­wym czy­li znów kon­den­sa­tor roz­ru­cho­wy. 

Przegląd klimatyzatora przenośnego:

 1. Kon­tro­la i czysz­cze­nie fil­tra powie­trza w kli­ma­ty­za­to­rze prze­no­śnym
 2. Kon­tro­la zabru­dze­nia parow­ni­ka i jego oczysz­cze­nie
 3. Odgrzy­bie­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go meto­dą mycia parow­ni­ka odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi che­micz­ny­mi
 4. Czysz­cze­nie lame­la skra­pla­cza
 5. Kon­tro­la pra­cy wen­ty­la­to­ra ewen­tu­al­ne dokrę­ce­nie urzą­dze­nia
 6. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia czy nie jest cza­sem coś poła­ma­ne wyła­ma­ne itp.
 7. Kon­tro­la prą­du sprę­żar­ki
 8. Kon­tro­la prą­dów wen­ty­la­to­rów
 9. Kon­tro­la ukła­du skro­plin

Przegląd klimatyzatora przenośnego cena 150,00 zł netto

Serwis klimatyzatora przenośnego

 1. Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza
 2. Mycie i odgrzy­bie­nie fil­tra powie­trza
 3. Mycie i pro­sto­wa­nie list­ków parow­ni­ka
 4. Czysz­cze­nie i pro­sto­wa­nie list­ków lame­la skra­pla­cza i kon­tro­la pra­cy wen­ty­la­to­ra na róż­nych pręd­ko­ściach
 5. Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem uszko­dzeń mecha­nicz­nych luzów i tak dalej
 6. Kon­tro­la ciśnie­nia gazu w urzą­dze­niu, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka do 10% obję­to­ści cał­ko­wi­tej wyma­ga­nej
 7. Kon­tro­la sta­ny i zakwa­sze­nia ole­ju tyl­ko duże ukła­dy
 8. Kon­tro­la prą­dów i insta­la­cji elek­trycz­nej zasi­la­ją­cej i ste­row­ni­czej
 9. Kon­tro­la ukła­du skro­plin mycie środ­kiem pene­tru­ją­cym, kon­tro­la pra­cy pomp­ki skro­plin, jeśli ist­nie­je
 10. Kali­bra­cja urzą­dze­nia

Zakoń­cze­nie prac pro­to­ko­łem zawie­ra­ją­cym tabe­le pomia­ro­we.

Serwis klimatyzatora przenośnego cena 350,00 zł netto

 Każdy klimatyzator przenośny naprawiamy, dokonujemy przeglądu technicznego czy też serwisujemy go tylko i wyłącznie w serwisie naszej firmie mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Potockiej 14

 

Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Czysz­cze­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Odgrzy­bia­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Czysz­cze­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Odgrzy­bia­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa, Czysz­cze­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Odgrzy­bia­nie kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go, Prze­gląd kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 150,00 zł net­to, Prze­gląd kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 150,00 zł net­to, Prze­gląd kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 150,00 zł net­to, Ser­wis kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 350,00 zł net­to, Ser­wis kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 350,00 zł net­to, Ser­wis kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go cena 350,00 zł net­to

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.