Naprawa i serwis kostkarek do lodu

.

Ser­wis kost­ka­rek do lodu

Naprawa i serwis łuskarek do lodu | Naprawa i serwis wytwornic lodu

wol­no­sto­ją­ce i do zabu­do­wy prze­my­sło­we i spe­cjal­ne chło­dzo­ne powie­trzem jak i chło­dzo­ne cie­czą.

Napra­wa urzą­dze­nia do pro­duk­cji lodu wszyst­kich popu­lar­nych marek:  

Alpe­ni­nox , Ape­xa , Art­serf , Bart­scher , Bre­ma , CAB , Cla­tro­nic , Clas­seq , Dexion , Ede­sa , Eur­fri­gor, FAG ,  Flo­na­sa , Hen­di , Hoshi­za­ki , GICO, Ice­ma­tic , IMC ,  IME ,  ITV , Kastel , Linea Blan­ca , Mare­no , Mani­to­woc , Migel , NTF , Red­Fox , RM Gastro , Sco­st­man , Simag, Soda Plus ,  Staff Ice Sys­tem , Stal­gast , Unold , Whirl­po­ol

Napra­wa łuska­rek do lodu pro­du­cen­tów takich jak :

Fagor,  RM Gastro, Bre­ma, Stal­gast, Simag, BARTSCHER, Wolf Sys­tem, Scot­sman

Napra­wa kost­ka­rek do lodu Alpe­ni­nox Napra­wa kost­ka­rek do lodu Ape­xa Napra­wa kost­ka­rek do lodu Art­serf Napra­wa kost­ka­rek do lodu Bart­scher  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Bre­ma  Napra­wa kost­ka­rek do lodu CAB Napra­wa kost­ka­rek do lodu Cla­tro­nic Napra­wa kost­ka­rek do lodu Clas­seq  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Dexion  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Ede­sa Napra­wa kost­ka­rek do lodu Eur­fri­gor Napra­wa kost­ka­rek do lodu FAG Napra­wa kost­ka­rek do lodu Fagor Napra­wa kost­ka­rek do lodu Flo­na­sa Napra­wa kost­ka­rek do lodu Hen­di  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Hoshi­za­ki Napra­wa kost­ka­rek do lodu GICO Napra­wa kost­ka­rek do lodu Ice­ma­tic Napra­wa kost­ka­rek do lodu IMC  Napra­wa kost­ka­rek do lodu IME  Napra­wa kost­ka­rek do lodu ITV Napra­wa kost­ka­rek do lodu Kastel Napra­wa kost­ka­rek do lodu Linea Blan­ca  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Mare­no Napra­wa kost­ka­rek do lodu Mani­to­woc Napra­wa kost­ka­rek do lodu Migel Napra­wa kost­ka­rek do lodu NTF Napra­wa kost­ka­rek do lodu Red­Fo­xNa­pra­wa kost­ka­rek do lodu Reti­go­Na­pra­wa kost­ka­rek do lodu RM Gastro­Na­pra­wa kost­ka­rek do lodu Sco­st­man Napra­wa kost­ka­rek do lodu Simag Napra­wa kost­ka­rek do lodu Soda Plu­sNa­pra­wa kost­ka­rek do lodu Staff Ice Sys­tem Napra­wa kost­ka­rek do lodu Stal­gast  Napra­wa kost­ka­rek do lodu Unold Napra­wa kost­ka­rek do lodu Whirl­po­ol­Na­pra­wa łuska­rek lodu Fagor Napra­wa łuska­rek lodu RM Gastro Napra­wa łuska­rek lodu Bre­ma Napra­wa łuska­rek lodu Stal­gast Napra­wa łuska­rek lodu Simag Napra­wa łuska­rek lodu BARTSCHER Napra­wa łuska­rek lodu Wolf Sys­tem Napra­wa łuska­rek lodu Scot­sman

Wyko­nu­je­my prze­glą­dy, serwi­su­je­my, doko­nu­je­my napraw bie­żą­cych oraz ofe­ru­je­my usłu­gę kon­ser­wa­cji kost­ka­rek i łuska­rek do lodu.

Kost­kar­ki do lodu potocz­nie zwa­ne maszy­na­mi do lodu mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków pry­wat­nych i loka­le gastro­no­micz­ne. Znacz­nie czę­ściej moż­na je jed­nak spo­tkać w restau­ra­cjach, barach, kawiar­niach czy pubach. Kost­kar­ki są jed­nak dość awa­ryj­nym sprzę­tem, któ­ry powi­nien pod­le­gać sta­łej kon­tro­li ser­wi­so­wej oraz regu­lar­nej kon­ser­wa­cji. Naj­częst­szą przy­czy­ną awa­rii kost­ka­rek do lodu jest ich nie­pra­wi­dło­we użyt­ko­wa­nie przez nie­do­świad­czo­ną obsłu­gę punk­tów gastro­no­micz­nych. Kel­ne­rzy mogą zbyt gwał­tow­nie wci­skać przy­ci­ski na urzą­dze­niu, prze­cią­żać je, bądź też zapo­mi­nać o regu­lar­nej pie­lę­gna­cji i czysz­cze­niu. Na sku­tek nie­pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji może dojść do prze­grza­nia się kom­pre­so­ra w kost­kar­ce, co pro­wa­dzi do poważ­nych pro­ble­mów i może trwa­le uszko­dzić wewnętrz­ne mecha­ni­zmy sprzę­tu.serwis kostkarek do lodu Warszawa

.

 

Wymia­na kom­pre­so­rów sta­no­wi jedy­ne, roz­sąd­ne roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu. Obsłu­ga gastro­no­micz­na nie zda­je sobie rów­nież spra­wy, że niska tem­pe­ra­tu­ra pomiesz­czeń może pro­wa­dzić do dale­ko posu­nię­tej degra­da­cji sprzę­tu. Bar­dzo pro­za­icz­ny­mi przy­czy­na­mi, dla któ­rych kost­kar­ka do lodu prze­sta­je dzia­łać, są: prze­rwa w dopły­wie wody, bądź awa­ria insta­la­cji elek­trycz­nej. Zanim zabie­rze­my się za napra­wę, bądź zadzwo­ni­my po ser­wis, nale­ży zasta­no­wić się, czy nie doszło do tego typu uster­ki. Jeże­li kost­kar­ka prze­sta­je dzia­łać, może to być wyni­ko­wą zale­ga­ją­cych w kon­te­ne­rze kostek lodu. Czysz­cze­nie łuska­rek jest zatem spra­wą obli­ga­to­ryj­ną i musi być wyko­ny­wa­ne w regu­lar­nych odstę­pach cza­su. W infor­ma­to­rach i regu­la­mi­nie użyt­ko­wa­nia łuska­rek znaj­du­ją się wszel­kie wytycz­ne odno­szą­ce się do samo­dziel­nej kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia.
Wszyst­kie, pomniej­sze awa­rie mogą być usu­nię­te przez same­go użyt­kow­ni­ka. Jeże­li jed­nak nasza inter­wen­cja nie przy­nio­sła wyraź­nych rezul­ta­tów, pozo­sta­je zadzwo­nić do ser­wi­su i popro­sić o prze­gląd tech­nicz­ny urzą­dze­nia. Użyt­kow­nik może usu­nąć jedy­nie pomniej­sze nie­pra­wi­dło­wo­ści, jed­nak­że inge­ren­cja w stan fak­tycz­ny urzą­dze­nia może oka­zać się nie­zwy­kle zdra­dli­wa. Ser­wis sta­ły i doraź­ny powi­nien przy­je­chać jesz­cze tego same­go dnia i spraw­dzić, czy jakaś część, albo pod­ze­spół nie ule­gły awa­rii. Nara­wa pod­ze­spo­łów może odby­wać się w miej­scu prze­cho­wy­wa­nia łuskar­ki, jed­nak­że przy więk­szych awa­riach urzą­dze­nie powin­no być zabra­ne do punk­tu ser­wi­so­we­go.

Przy­czy­ny awa­rii urzą­dze­nia- urzą­dze­nie prze­sta­je wytwa­rzać lód

Jeże­li kost­kar­ka nor­mal­nie się włą­cza, jed­nak­że nie wytwa­rza lodu, sta­no­wi to bar­dzo wyraź­ny znak dla wła­ści­cie­la i zmu­sza go do pod­ję­cia dzia­łań. Jed­nym z naj­częst­szych powo­dów zaprze­sta­nia wytwa­rza­nia lodu jest wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W takim przy­pad­ku nie­zbęd­na zda­je się wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i spraw­dze­nie szczel­no­ści insta­la­cji. Po wymia­nie czyn­ni­ka wszyst­ko powin­no wró­cić do nor­my.
Rów­nie czę­sto zda­rza się jed­nak, że sys­tem chło­dze­nia jest po pro­stu prze­ła­do­wa­ny i zapcha­ny. W zależ­no­ści od stop­nia uszko­dze­nia sprzę­tu ser­wis może pod­jąć się jego oczysz­cze­nia jak i zade­cy­do­wać o wymia­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów. Wymia­na ele­men­tów eks­plo­ata­cyj­nych nie jest szcze­gól­nie obcią­ża­ją­ca; wła­ści­ciel urzą­dze­nia nie musi zatem oba­wiać się, że ser­wi­sant podej­mie od nie­go bajoń­skie sumy.
Kost­kar­ka, pomi­mo że wyda­je się sto­sun­ko­wo pro­stym urzą­dze­niem, posia­da roz­licz­ne pod­ze­spo­ły i ele­men­ty eks­plo­ata­cyj­ne, może ulec awa­rii na tysiąc róż­nych spo­so­bów. Wśród naj­częst­szych przy­pa­dło­ści toczą­cych kost­kar­ki do lodu nale­ży wymie­nić: uszko­dze­nie wia­tra­ku chło­dzą­ce­go, zawo­ru elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, awa­rię zbior­nia głów­ne­go czy też wspo­mnia­ny już wyciek czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go. Jeże­li w jed­nym momen­cie doj­dzie do więk­szej licz­by awa­rii, wów­czas nale­ży zasta­no­wić się nad prze­pro­wa­dze­niem remon­tu kapi­tal­ne­go. Remont kapi­tal­ny urzą­dzeń jest o wie­le korzyst­niej­szy, ani­że­li kup­no nowych kost­ka­rek (nowe urzą­dze­nie to wyda­tek rzę­du 1000 zł. Naj­droż­sze mode­le na ryn­ku kosz­tu­ją nawet do 2000 zł).
Łuskar­ki do lodu

Łuskar­ki i wytwor­ni­ce do lodu (któ­re są bar­dzo czę­sto mylo­ne z łuskar­ka­mi) znaj­du­ją nie­co inne zasto­so­wa­nie ani­że­li kost­kar­ki. Głów­nym odbior­cą łuska­rek są bowiem skle­py spo­żyw­cze i punk­ty gastro­no­micz­ne, któ­re sprze­da­ją okre­ślo­ny typ żyw­no­ści (np. ryby). Łuskar­ki wytwa­rza­ją lód na bie­żą­co i dostar­cza­ją go do wybra­nych miejsc. Lód może być wykła­da­ny na tace, na któ­rych znaj­du­ją się pro­duk­ty prze­cho­wy­wa­ne w niskich tem­pe­ra­tu­rach. Łuskar­ka pro­du­ku­je lód w posta­ci podłuż­nych płat­ków, któ­re są czę­sto okre­śla­ne jako płat­ki śnie­go­we. Na tak ukru­szo­nym lodzie moż­na poło­żyć na przy­kład ryby i owo­ce morze, któ­re są ład­nie wyeks­po­no­wa­ne i od razu rzu­ca­ją się w oczy klien­tom. Cena net­to, za urzą­dze­nie śred­niej kla­sy, jest dość wyso­ka i kształ­tu­je się w gra­ni­cach od pię­ciu do dzie­się­ciu tysię­cy zło­tych.
Jako, że łuskar­ki pod­le­ga­ją cią­głej eks­plo­ata­cji i pro­du­ku­ją bar­dzo duże ilo­ści lodu, muszą być pod­da­wa­ne regu­lar­nej kon­tro­li tech­nicz­nej. Nad­zór tech­nicz­ny nad urzą­dze­niem powi­nien być powie­rzo­ny spraw­dzo­ne­mu ser­wi­so­wi, któ­ry będzie kon­ser­wo­wał urzą­dze­nie w regu­lar­nych odstę­pach cza­su. Ser­wis napraw­czy powi­nien wyko­ny­wać remon­ty pla­no­we i awa­ryj­ne, gdyż nigdy nie wia­do­mo w jakim momen­cie doj­dzie do awa­rii urzą­dze­nia.
Decy­du­jąc się na zakup łuskar­ki nale­ży wziąć pod uwa­gę kil­ka, naj­waż­niej­szych para­me­trów: wydaj­ność, chło­dze­nie, zuży­cie wody, pojem­ność zasob­ni­ka, wymia­ry, moc oraz napię­cie. Stan­dar­do­we łuskar­ki mają wydaj­ność do 90–100 kg w cza­sie jed­nej doby, co jest sto­sun­ko­wo dobrym rezul­ta­tem i na pew­no wystar­cza­ją­cym dla zaopa­trze­nia w lód skle­py spo­żyw­cze oraz restau­ra­cje. Istot­na jest tak­że pojem­ność zasob­ni­ka łuskar­ki. Stan­dar­do­we urzą­dze­nie powin­no prze­cho­wy­wać oko­ło 20 kilo­gra­mów zmro­żo­ne­go pro­duk­tu.

Naj­wyż­szej kla­sy łuskar­ki mogą kosz­to­wać nawet 30000 zło­tych. Łuskar­ki nie posia­da­ją wła­sne­go pojem­ni­ka zapa­su, dzię­ki cze­mu są o wie­le wydaj­niej­sze i spraw­dza­ją się w każ­dych warun­kach. Ich wydaj­ność jest znacz­nie zwięk­szo­na- w porów­na­niu do łuska­rek kla­sycz­nych. Urzą­dze­nia są w sta­nie prze­ro­bić nawet do 400 kg lodu w cza­sie doby, co jest nie­zwy­kle istot­ne dla dużych zakła­dów pro­duk­cyj­nych i super­mar­ke­tów. Każ­da łuskar­ka o wyż­szej wydaj­no­ści musi być regu­lar­nie ser­wi­so­wa­na.

serwis kostkarek do lodu

Ser­wis kost­ka­rek do lodu War­sza­wa, Napra­wa łuska­rek do lodu War­sza­wa, Napra­wa wytwor­nic lodu War­sza­wa, Ser­wis kost­ka­rek i łuska­rek do lodu War­sza­wa, Ser­wis kost­ka­rek do lodu SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis łuska­rek do lodu SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis wytwor­nic lodu War­sza­wa POLSKA, Ser­wis kost­ka­rek i łuska­rek do lodu całą POLSKA, Ser­wis chłod­ni­czy SKiC Robert Apta­cy

Ser­wis kost­ka­rek do lodu,Naprawa wytwor­nic lodu War­sza­wa, Napra­wa łuska­rek do lodu War­sza­wa, Ser­wis chłod­ni­czy SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis kost­ka­rek do lodu SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis kost­ka­rek do lodu war­sza­wa, Ser­wis kost­ka­rek i łuska­rek do lodu całą POLSKA, Ser­wis kost­ka­rek i łuska­rek do lodu War­sza­wa, Ser­wis wytwor­nic lodu War­sza­wa POLSKA, Ser­wis łuska­rek do lodu SKiC Robert Apta­cy

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.