Serwis lodówek WAECO MAN

.

LODÓWKA MAN TGA TGX TGS to wyjąt­ko­wo wdzięcz­ne urzą­dze­nie któ­re z całą pew­no­ścią nale­ży napra­wiać. Pro­sto­ta wyko­na­nia pozwa­la na napra­wę lub wymia­nę każ­de­go pod­ze­spo­łu lecz nie w nowych lodów­kach. Nowe Man BOX mają parow­nik ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia i w przy­pad­ku roz­sczel­nie­nia lodów­ka nada­je się do uty­li­za­cji. Ewen­tu­al­nie nale­ży zain­sta­lo­wać nowy parow­nik wewnętrz­ny.

Najczęstsze awarie lodówki Man KuhlBOX

1. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki Dan­foss 101N0220
2. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki małej współ­pra­cu­ją­cej z ter­mo­sta­tem
3. Uszko­dze­nie ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go w lodów­ce Man
4. Roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go na wsku­tek inge­ren­cji czło­wie­ka akcja nóż
5. Zatka­nie ukła­du fre­ono­we­go w lodów­ce Man
6. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej BD35F

Nasz ser­wis chłod­ni­czy eli­mi­nu­je wszyst­kie te uszko­dze­nia w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
Elektronika rozruchowa lodówki MANElek­tro­ni­ka roz­ru­cho­wa do lodów­ki samo­cho­do­wej MAN to naj­czę­ściej spo­ty­ka­na elek­tro­ni­ka do lodó­wek na 12 VDC / 24VDC. W 20% przy­pad­ków może­my ją reani­mo­wać lecz pro­cent sku­tecz­no­ści jest nie­wiel­ki. Radzi­my więc klien­tom by się zbyt­nio nie nasta­wiać na niski koszt napra­wy. Elek­tro­ni­ka roz­ru­cho­wa to sto­sun­ko­wo dro­gi pod­ze­spół
Koszt elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej do lodów­ki samo­cho­do­wej Man to 550,00 zł net­to plus koszt jej wymia­ny.
Nasz ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych radzi by elek­tro­ni­kę wymie­niać na nową żywot­ność nowej to jakieś 5 lat nato­miast na rege­ne­ro­wa­ną nie ma gwa­ran­cji.

Nieszczelność układu freonowego w lodówce samochodowej Man BOX

Serwis lodówek samochodowych ManStar­sze lodów­ki fir­my Waeco Man mia­ły bar­dzo dobre i solid­ne parow­ni­ki ich roz­sz­czel­nie­niu ule­gał zni­ko­my pro­cent. W lodów­kach star­szych parow­nik insta­lo­wa­ny był na tyl­niej ścian­ce lodów­ki. Ser­wis chłod­ni­czy mógł w dowol­nym momen­cie do nie­go dotrzeć. W przy­pad­ku gdy z jakie­go­kol­wiek powo­du parow­nik został prze­bi­ty nożem widel­cem a nawet roz­bi­tą butel­ką to potra­fi­my go napra­wić oczy­wi­ście wszyst­ko w gra­ni­cach roz­sąd­ku. Lutu­je­my tyl­ko nie­wiel­kie roz­sz­czel­nie­nia. Nie­ste­ty ostat­nie czy­li nowe lodów­ki mają słab­sze chłod­ni­ce któ­re tra­cą szczel­ność sto­sun­ko­wo czę­sto w przy­pad­ku kie­dy to wła­śnie Was spo­tka to nie­szczę­ście nie mar­tw­cie się odbu­do­wu­je­my lodów­kę dokład­nie tak jak star­sze lodów­ki. Dokła­da­my nowy parow­nik na tyl­niej ścian­ce lodów­ki wraz z ele­men­tem pomia­ro­wym lodów­ki.

Nie­szczel­ność może wystą­pić rów­nież na ele­men­tach insta­la­cji takich jak kapi­la­ra filtr, kró­ciec połą­cze­nio­wy itd… w tym przy­pad­ku nie powin­no być więk­sze­go pro­ble­mu z usu­nię­ciem miej­sca wycie­ku. Waż­ne jest jed­nak by sto­sun­ko­wo szyb­ko tę czyn­ność wyko­nać to zna­czy nie wol­no pozo­sta­wić lodów­ki z otwar­tym ukła­dem fre­ono­wym na dłuż­szy czas.

Termostat do lodówki samochodowej Man TGA TGX TGS

Termostat do lodówki samochodowej ManStar­sze lodów­ki mia­ły na wypo­sa­że­niu ter­mo­sta­ty miesz­ko­we, nie­za­wod­ne solid­ne a co naj­waż­niej­sze nie dro­gie. Koszt ter­mo­sta­tu do lodów­ki Man to jakieś 118,00 zł net­to plus koszt jego insta­la­cji.
Nato­miast w nowych lodów­kach pro­du­cent sto­su­je już elek­tro­nicz­ny pomiar tem­pe­ra­tu­ry i elek­tro­ni­kę ste­ru­ją­cą tem­pe­ra­tu­ry. Bar­dzo czę­sto układ ten szwan­ku­je lub się uszka­dza. Czuj­ka potra­fi wska­zy­wać róż­na pomia­ry na wsku­tek jej uszko­dze­nia mało tego lodów­ka może pra­co­wać dzień dwa i trzy tygo­dnie dobrze a tu nagle dwa dni lipa i zno­wu jakiś czas dobrze. Nie­ste­ty to elek­tro­ni­ka i wil­goć lepiej odra­zu wymie­nić czuj­nik jak cze­kać na nie­po­żą­da­ny efekt. Sama elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca też daje nam czę­sto zaro­bić pro­du­cent kiep­sko ją zapro­jek­to­wał jest nie odpor­na na wil­goć, sko­ki napię­cia i bar­dzo dłu­gie cza­sy pra­cy.
Koszt napra­wy ukła­du ste­ro­wa­nia tem­pe­ra­tu­ry w lodów­ce MAN to jakieś 180,00 — 250,00 zł net­to.

Brak czynnika lub zatkany układ freonowy w lodówce Man

.

Nale­ży pamię­tać że lodów­ka MAN TGA TGX TGS to jed­nak lodów­ka prze­no­śna, czę­sto nara­żo­na na szar­pa­nie, pod­no­sze­nie, pod­sko­ki itd… W wyni­ku tego docho­dzi do pęk­nięć insta­la­cji lub miejsc połą­czeń poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łów mię­dzy inny­mi kon­takt skra­placz sprę­żar­ka, skra­placz filtr — osu­szacz. Koszt napra­wy spa­wa­nia lodów­ki Man to 50,00 zł net­to za miej­sca spa­wu.
W przy­pad­ku gdy układ jest roz­sz­czel­nio­ny lub zatka­ny zawsze lodów­ka musi być pod­da­na myciu ukła­du fre­ono­we­go, wymia­nie fil­tra — osu­sza­cza, pró­bie szczel­no­ści. Dopie­ro potem może­my okre­ślić co to za uster­ka bez tych czyn­no­ści żaden ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych nie odgad­nie czy lodów­ka ma zatka­ny układ fre­ono­wy czy też nie ma w niej gazu.

Koszt mycia ukła­du fre­ono­we­go lodów­ki Man to 250,00 zł net­to

Uszkodzenie sprężarki chłodniczej BD35F w lodówce Man firmy WAECO

Serwis lodówek samochodowych Man TGA TGX TGSSprę­żar­kę moż­na utra­cić z wie­lu powo­dów: prze­wró­co­na lodów­ka w cza­sie pra­cy gdzie nie ma czuj­ni­ka poło­że­nia lodów­ki lub jest on uszko­dzo­ny. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki przez brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub zatka­ny układ fre­ono­wy — tak tak nie ma obie­gu nie ma sma­ro­wa­nia nie ma sma­ro­wa­nia to motor musi się zatrzeć. Sprę­żar­ka może się spa­lić na wsku­tek złe­go pod­łą­cze­nia napię­cia zasi­la­nia lub nawet awa­rii elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki.
Tra­fi­li­śmy na sprę­żar­ki w któ­rych pęka­ły rury wewnątrz kor­pu­su sprę­żar­ki wte­dy kom­pre­so­ra zacho­wu­je się tak jak­by stra­cił wydaj­ność to zna­czy sil­nik pra­cu­je lecz nie ma kom­pre­sji gazu.

Koszt sprę­żar­ki DANFOSS BD35F do lodów­ki Man to 650,00 zł net­to plus koszt jej wymia­ny

Bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa do korzy­sta­nia z nasze­go ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych

Serwis lodówek samochodowych Man

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Lodów­ki samo­cho­do­we Waeco MAN kühl­box, Napra­wa lodó­wek Man kühl­box, Lodów­ki samo­cho­do­we Man, Ser­wis Lodó­wek samo­cho­do­wych Man, Napra­wa lodó­wek MAN TGA TGX TGS, ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych Man Kosza­lin, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych Man, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych Man TGA TGX TGS

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.