Serwis MTA Chiller

.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej MTA — TAEevo TECH, CYGNUS TECH, TAURUS TECH, ARIES TECH, GALAXY TECH oraz PHOENIX Plus. Wytwor­ni­ce wody lodo­wej fir­my MTA naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są na potrze­by kli­ma­ty­za­cji dużych obiek­tów oraz chło­dze­nie pro­ce­sów prze­my­sło­wych oraz maszyn i urzą­dzeń.

Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu usłu­gę prze­glą­du ser­wi­so­we­go, ser­wi­su i napra­wy chi­le­rów.

Przegląd serwisowy chiller MTA.

W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia przed pod­ję­ciem jakich­kol­wiek czyn­no­ści ser­wi­so­wych.
 • Kon­tro­la pobo­ru prą­dów pod­ze­spo­łów wyko­naw­czych takich jak pom­py, sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry itd…
 • Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­no ste­row­ni­czej wraz z dokrę­ce­niem sty­ków i listw połą­cze­nio­wych.
 • Kon­tro­la ele­men­tów pomia­ro­wo kon­tro­l­nych.
 • Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji chłod­ni­czej.
 • Kon­tro­la sta­nu czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jego wil­got­ność, zakwa­sze­nie.
 • Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­ża­rek chłod­ni­czych.
 • Kon­tro­la ukła­du wody zięb­ni­czej pom­py, zawo­ry, wymien­ni­ki.
 • Kon­tro­la czy­sto­ści skra­pla­cza i parow­ni­ka.
 • Na pod­sta­wie doko­na­nych czyn­no­ści spo­rzą­dza­ny zosta­je pro­to­kół pokon­trol­ny w któ­rym użyt­kow­nik zosta­je poin­for­mo­wa­ny o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia, zagro­że­niach, uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łach i koniecz­nych czyn­no­ściach nie­zbęd­nych do przy­wró­ce­nia popraw­nej pra­cy chil­le­ra.

Naprawa chiller MTA

Przed przy­stą­pie­niem do napra­wy wytwor­nic wody lodo­wej nasz ser­wis musi wyko­nać prze­gląd ser­wi­so­wy dopie­ro po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści i po przed­ło­że­niu rapor­tu wraz z wyce­ną użyt­kow­nik decy­du­je o napra­wie.

Naj­częst­sze awa­rie wytwor­nic wody lodo­wej w tym rów­nież chil­ler MTA:

 • Roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go wraz z utra­tą czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go.
 • Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
 • Uszko­dze­nie pom­py wody.
 • Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 • Awa­ria ukła­du ste­ro­wa­nia, ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych a nawet pomia­ro­wych.
 • Uszko­dze­nie wymien­ni­ka cie­płą.
 • Inne uszko­dze­nia.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je naszym klien­tom usłu­gę ser­wi­su wytwor­nic wody lodo­wej MTA. W skład tej usłu­gi wcho­dzi

Serwis MTA Chiller

 • Przed przy­stą­pie­niem do napra­wy i ser­wi­su zawsze wyko­na­ny musi być prze­gląd ser­wi­so­wy.
 • Jeśli czyn­nik chłod­ni­czy jest wil­got­ny, kwa­śny lub nie­jed­no­rod­ny ser­wis ofe­ru­je wymia­nę tego czyn­ni­ka na nowy wraz z wymia­ną fil­tra fre­ono­we­go.
 • W ser­wi­sie agre­ga­tów chłod­ni­czych i agre­ga­tów wody lodo­wej zawsze myje­my urzą­dze­nie, skra­placz i wymien­nik jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność.
 • Kon­tro­la wska­zań ele­men­tów pomia­ro­wych i ich kali­bra­cja jeśli zacho­dzi taka koniecz­ność.
 • Wni­kli­wa kon­tro­la wszel­kich zabez­pie­czeń wraz z wymia­ną pod­ze­spo­łów podej­rza­nych.
 • Kon­tro­la pomp wymu­sza­ją­cych, prze­pust­nic kie­run­ko­wych, odpo­wietrz­ni­ków wraz z popraw­nym osa­dze­niem tych pod­ze­spo­łów urzą­dze­nia.
 • Kon­tro­la i kali­bra­cja ukła­du chło­dze­nia zawo­ry roz­pręż­ne, grzał­ki, zbior­ni­ki, pre­so­sta­ty itd.

 

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa świad­czy usłu­gi na tere­nie całe­go kra­ju.

Jeśli macie Pań­stwo pro­blem z chil­le­rem pro­si­my zgło­sić awa­rie dzię­ki for­mu­la­rzo­wi zgło­sze­nio­we­mu wystar­czy wci­snąć ten link.

Ser­wis chil­ler MTA, Napra­wa chil­ler MTA, Napra­wa Ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej MTA, Moder­ni­za­cja ukła­dów wody lodo­wej MTA. Ser­wis chil­ler MTA Robert Apta­cy, Ser­wis chil­ler MTA POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.