Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

.

Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia

Osuszacz ziębniczy Hankison HHDP150CE-G

Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/
Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza.
Sprę­żar­ka nie pra­cu­je.
Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu.
Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis
Eks­per­ty­za:
Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/,
Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go,
Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny.
Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su
Czyn­no­ści ser­wi­so­we:
Serwis osuszaczy sprężonego powietrza HankisonNa sta­rej i uszko­dzo­nej sprę­żar­ce doko­na­li­śmy pró­by szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 36 godzin.
Miej­sca nie­szczel­no­ści nie odna­le­zio­no brak ubyt­ku azo­tu /prawdopodobnie nie­szczel­ność jest tak mała że fre­on ucie­ka latami/.
Po zakoń­czo­nej pró­bie szczel­no­ści w ukła­dzie wymie­ni­li­śmy sprę­żar­kę chłod­ni­czą, filtr osu­szacz oraz umy­li­śmy insta­la­cje fre­ono­wą.
Dokład­ne mycie urzą­dze­nia.
Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osu­sza­cza.
Zakoń­cze­nie prac:
Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Osu­szacz utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no i nie grze­je się. Wen­ty­la­tor pra­cjie popraw­nie.
Zale­ce­nia i uwa­gi:
Pro­si­my o regu­lar­ne mycie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do zatka­nia lame­li skra­pla­cza, nale­ży zwra­cać uwa­gę na pra­cę wen­ty­la­to­ra oraz pra­cę sprę­żar­ki chłod­ni­czej.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.
Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza
napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we osu­sza­cze zięb­ni­cze na tere­nie całej Pol­ski
Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usłu­gę.

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych Han­ki­son, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza Han­ki­son, Napra­wa osu­sza­czy zięb­ni­czych Han­ki­son, Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son SKiC Robert Apta­cy, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osu­sza­czy Han­ki­son, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w osu­sza­czu Han­ki­son, Wymia­na sprę­żar­ki w osu­sza­czu powie­trza Han­ki­son, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych Han­ki­son, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza Han­ki­son, Napra­wa osu­sza­czy zięb­ni­czych Han­ki­son, Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son SKiC Robert Apta­cy, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osu­sza­czy Han­ki­son, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w osu­sza­czu Han­ki­son, Wymia­na sprę­żar­ki w osu­sza­czu powie­trza Han­ki­son

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.