Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

.

Spraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze to gwa­ran­cja dostar­cze­nia sprę­żo­ne­go powie­trza o odpo­wied­niej kla­sie czy­sto­ści i pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go.
Posia­da­my doświad­cze­nie w zakre­sie dobo­ru, prze­glą­du i remon­tu osu­sza­czy zięb­ni­czych (dla wszyst­kich gazów chłod­ni­czych) i osu­sza­czy adsorp­cyj­nych.
Nasz pro­gram usług ser­wi­so­wych obej­mu­je obsłu­gę i napra­wy osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza, ele­men­tów insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej takich jak fil­try insta­la­cji sprę­żo­ne­go powie­trza, kon­tro­la i napra­wa spu­stu kon­den­sa­tu, kon­tro­la, moder­ni­za­cja sepa­ra­to­rów kon­den­sa­tu i innych ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej.

Jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć ory­gi­nal­ne czę­ści i zesta­wy napraw­cze do wyżej wymie­nio­nych urzą­dzeń, w przy­pad­ku ich bra­ku jeste­śmy w sta­nie zasto­so­wać ich Pol­skie zamien­ni­ki o dosko­na­łej jako­ści.

Pod­sta­wo­we czyn­no­ści napraw­cze osu­sza­czy powie­trza:
• dia­gno­za pra­cy osu­sza­cza
• kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du chłod­ni­cze­go w przy­pad­ku utra­ty czyn­ni­ka
• kon­tro­la sys­te­mu roz­pro­wa­dza­nia powie­trza
• kon­tro­la i kali­bra­cja pod­ze­spo­łów pomia­ro­wych
• kon­tro­la nastaw ste­row­ni­ków, kon­tro­la auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej
• wymia­na fil­trów
• prze­gląd zero­wy osu­sza­cza

Po usłu­gach wstęp­nych, kon­tro­li urzą­dze­nia i dia­gno­zie naj­czę­ściej napra­wia­my i wymie­nia­my:
• wymia­na lub napra­wa kom­pre­so­ra doty­czy tyl­ko sprę­ża­rek śru­bo­wych
• wymia­na pod­ze­spo­łów ukła­du auto­ma­ty­ki takich jak ste­row­nik, elek­tro­za­wo­ry, wen­ty­la­to­ry, zawo­ry kie­run­ko­we i inne
• wymia­na lub napra­wa wymien­ni­ków cie­pła parow­nik, skra­placz
• wymia­na grza­łek
• wymia­na roto­ra lub czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych

Wyko­nu­je­my peł­ne prze­glą­dy i napra­wy osu­sza­czy adsorp­cyj­nych wraz z wymia­ną zło­ża adsorp­cyj­ne­go.

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.