Serwis pomp ciepła

.

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła sto­so­wa­ne w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych, pom­py cie­pła sto­so­wa­ne do kli­ma­ty­za­cji obiek­tów prze­my­sło­wych skle­pów wiel­ko powierzch­nio­wych, basa­nach i innych miej­scach gdzie użyt­kow­nik ocze­ku­je utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry bez wzglę­du na tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną.

Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu nastę­pu­ją­ce usłu­gi:

 • przegląd serwisowy pomp ciepła

 • serwis pomp ciepła

 • naprawę pomp ciepła

W przy­pad­ku pomp cie­pła Nasz Ser­wis dzia­ła na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go.Serwis pomp ciepła

Przegląd serwisowy pomp ciepła

W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 1. Kon­tro­la wizu­al­na pom­py /luzy moco­wać, pod­wie­sza, wspor­ni­ków itp.
 2. Kon­tro­la króć­ców połą­cze­nio­wych insta­la­cji wod­nej, odpo­wietrz­ni­ków insta­la­cji wod­nej, zawo­rów odci­na­ją­cych.
 3. Kon­tro­la zabez­pie­czeń prą­do­wych, zabez­pie­czeń sys­te­mo­wych oraz czuj­ni­ków kon­tro­l­nych.
 4. Kon­tro­la obec­no­ści gazu fre­onu w insta­la­cji chłod­ni­czej, kon­tro­la zakwa­sze­nia gazu wraz z jego wil­got­no­ścią.
 5. Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­żar­ki.
 6. Mycie fil­tra powie­trza skra­pla­cza.
 7. Kon­tro­la wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza wraz z jego ukła­dem roz­ru­chu.
 8. Kon­tro­la zabez­pie­czeń sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
 9. Kon­tro­la droż­no­ści wymien­ni­ka cie­pła.
 10. Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­no ste­row­ni­czej pom­py cie­pła.
 11. Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu prze­glą­du pom­py cie­pła w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o awa­riach, zagro­że­niach, koniecz­nych czyn­no­ściach wraz z ich wyce­ną.

Serwis pompy ciepła

Zawsze ser­wis pom­py cie­pła poprze­dzo­ny jest wyko­na­niem prze­glą­du potem docho­dzą nie­zbęd­ne czyn­no­ści któ­rych celem jest zapew­nie­nie popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia.

 1. Wyko­na­nie prze­glą­du pom­py cie­pła.
 2. Mycie skra­pla­cza i wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 3. Ewen­tu­al­na wymia­na ele­men­tu roz­ru­cho­we­go wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 4. Ewen­tu­al­na wymia­na ele­men­tu roz­ru­cho­we­go sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
 5. Kali­bra­cja ele­men­tów pomia­ro­wo kon­tro­l­nych sys­te­mu chłod­ni­cze­go i sys­te­mu wody.
 6. Mycie urzą­dze­nia wraz z odgrzy­bie­niem skra­pla­cza czy parow­ni­ka.
 7. Kon­tro­la pomp wod­nych wraz z ich ele­men­ta­mi roz­ru­cho­wy­mi.

Naprawa pomp ciepła.

Każ­dą napra­wę pom­py cie­pła powi­nien poprze­dzać prze­gląd pom­py jeśli jed­nak klient życzy sobie tyl­ko i wyłącz­nie napra­wiać lub wymie­nić uszko­dzo­ny pod­ze­spół w takim przy­pad­ku nale­ży doko­nać eks­per­ty­zę awa­rii:

Naj­częst­sze awa­rie pomp cie­płą:

 1. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej
 2. Uszko­dze­nie wymien­ni­ka cie­pła.
 3. Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej i tym samym utra­ta fre­onu.
 4. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza lub parow­ni­ka.
 5. Brak wody w ukła­dzie.
 6. Uszko­dze­nie zawo­rów wod­nych, prze­pust­nic, czuj­ni­ków prze­pły­wu itd.

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Pom­py cie­pła dowol­ne­go pro­du­cen­ta i bez wzglę­du na ich zasto­so­wa­nie. Jeśli macie Pań­stwo pro­blem z pom­pą cie­pła pro­si­my zgło­sić awa­rie dzię­ki for­mu­la­rzo­wi zgło­sze­nio­we­mu wystar­czy wci­snąć ten link.

Ser­wis pomp cie­pła War­sza­wa, usu­wa­nie awa­rii pomp cie­pła, Napra­wa pomp cie­pła mazo­wiec­kie, Prze­gląd ser­wi­so­wy pom­py cie­pła, Ser­wis pomp cie­pła SKiC Robert Apta­cy

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.