Naprawa i Serwis schładzaczy MGE

.

Już od ponad 8-śmiu lat napra­wia­my i ser­wi­su­je­my schła­dza­cze do wody sto­so­wa­ne w poli­gra­fii i nie tyl­ko

Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody MGE

Rezy­gnu­jąc z doko­na­nia koniecz­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go schła­dza­czy wody, wie­le firm poli­gra­ficz­nych — a przede wszyst­kim duże dru­kar­nie — nara­ża­ją się na nie­po­trzeb­ne kosz­ta. Oszczęd­ność na ser­wi­sie może dopro­wa­dzić w przy­szło­ści do więk­szej awa­rii. Napra­wa schła­dza­czy wody MGE jest już dużo droż­sza. Zobacz, jak unik­nąć nie­prze­wi­dzia­nych nie­spo­dzia­nek i zacho­wać żywot­ność fir­mo­we­go sprzę­tu na dłu­żej.

Ekstremalne warunki pracy

Schła­dza­cze wody pra­cu­ją czę­sto w eks­tre­mal­nych warun­kach, gdzie panu­je bar­dzo zaku­rzo­ne powie­trze. Z tej też pro­stej przy­czy­ny schła­dzacz wody wyma­ga czę­ste­go ser­wi­so­wa­nia. Z nie­wia­do­mych przy­czyn wie­le dru­kar­ni rezy­gnu­je z tego rodza­ju usłu­gi. Po jakimś cza­sie prze­ko­nu­ją się, że lepiej było wezwać ser­wis SKIC Robert Apta­cy, niż pono­sić dużo więk­sze kosz­ta zwią­za­ne z usu­nię­ciem awa­rii. Ser­wis schła­dza­czy wody MGE pozwo­li Ci zaosz­czę­dzić nie­po­trzeb­nych ner­wów oraz pie­nię­dzy. Nie ma sen­su pła­cić podwój­nie i tra­cić na:

 • kosz­tow­nej napra­wie schła­dza­cza wody
 • prze­sto­ju w pra­cy dru­kar­ni

Spraw­nie dzia­ła­ją­cy ochła­dzacz wody gwa­ran­tu­je uzy­ska­nie wzro­stu oraz popra­wę jako­ści pro­duk­cji.

Co może być przyczyną zepsucia schładzacza MGE?

Do komo­ry z roz­two­rem wody dosta­je się kurz, któ­ry spra­wia, że urzą­dze­nie nie dzia­ła tak jak powin­no. Schła­dzacz wody nie zawsze jest w sta­nie pora­dzić sobie z wyfil­tro­wa­niem lub zatrzy­ma­niem kurzu przez fil­try. Zepsu­ty wymien­nik pły­to­wy unie­moż­li­wia swo­bod­ny prze­pływ medium wody, co powo­du­je zale­ga­nie wody we wnę­trzu schła­dza­cza wody. Jest to nie­bez­piecz­ne dla urzą­dze­nia, ponie­waż zatrzy­ma­na woda w wymien­ni­ku może zamar­z­nąć. A wte­dy — jeśli lód roz­sa­dzi komo­ry wymien­ni­ka — cze­ka Cię kosz­tow­na napra­wa. Prze­gląd i ser­wis schła­dza­czy wody MGE wyko­na­ny przez fir­mę SKIC Robert Apta­cy może temu zapo­biec.

Jak wygląda serwis schładzaczy wody MGE?

Zanim SKIC Robert Apta­cy doko­na ser­wi­su schła­dza­cza wody MGE, potrzeb­ny będzie prze­gląd urzą­dze­nia. Przy każ­dym prze­glą­dzie schła­dza­cza wyko­nu­je­my dokład­ne mycie urzą­dze­nia tak, aby pozbyć się wszech­obec­ne­go kurzu. Skra­placz dokład­nie myje­my, wyko­rzy­stu­jąc che­mię – jej zada­niem będzie ochro­na przed kurzem. Dokład­nie czy­ści­my też parow­nik oraz łopa­ty wir­ni­ka. Nie obę­dzie się rów­nież bez mycia komo­ry z alko­ho­lem z osa­dów i far­by.

Prze­gląd schła­dza­cza to rów­nież wymia­na fil­trów ukła­du cie­czy. Na prze­gląd schła­dza­cza skła­da się też kon­tro­la pom­py wod­nej lub pomp, kon­tro­la obec­no­ści fre­onu w ukła­dzie fre­ono­wym, kon­tro­la zawil­go­ce­nia fre­onu i jego fil­tra. A tak­że kon­tro­la i pomia­ry :

 • obec­no­ści i wyso­ko­ści słu­pa ole­ju
 • zakwa­sze­nia ole­ju
 • wydaj­no­ści sprę­żar­ki
 • linii fre­ono­wej
 • ukła­du roz­pręż­ne­go i jego kali­bra­cja (w razie potrze­by)
 • prą­dów
 • opor­no­ści do masy

Prze­gląd schła­dza­cza wody to nie wszyst­ko. Rów­no­le­gle do czyn­no­ści prze­glą­du war­to wyko­nać ser­wis schła­dza­cza wody MGE. SKIC Robert Apta­cy doko­na wymia­ny i peł­nych ser­wi­sów urzą­dze­nia (wen­ty­la­to­ra wraz z pomia­rem prą­du i pom­py lub pomp wymu­sza­ją­cych). Oprócz wymia­ny fil­tra fre­onu i ole­ju sprę­żar­ki Twój ochła­dzacz wyma­ga osu­sze­nia insta­la­cji fre­ono­wej. W ramach ser­wi­su wyko­nu­je­my rów­nież:

 • pró­bę szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem azo­tu tech­nicz­ne­go
 • kon­tro­lę grza­łek ich prze­bi­cia do masy i uzy­ski­wa­nej tem­pe­ra­tu­ry
 • kon­tro­lę i mycie ele­men­tu roz­pręż­ne­go
 • kali­bra­cję ukła­du roz­pręż­ne­go
 • pomia­ru prą­dów sprę­żar­ki

Naprawa schładzaczy wody MGE – co trzeba zrobić?

MGE, ser­wis chłod­ni­czy war­sza­wa, tech­no­trans, schła­dzacz wody poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy dru­kar­nia, para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych, napra­wa schła­dza­czy wody, ser­wis schła­dza­czy wody, prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my, ser­wis nawil­ża­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze, agre­gat wody lodo­wej, agre­ga­ty wody lodo­wej, chil­le­ry, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, ser­wis chłod­ni­czy, chil­ler do wody, chil­le­ry prze­my­sło­we, wytwor­ni­ce wody lodo­we, Ser­wis schla­dza­czy wody MGE

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.