Serwis TechnoTrans FK-S4000

.

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wia, moder­ni­zu­je i ser­wi­su­je nawil­ża­cze off­se­to­we fir­my Tech­no­Trans wszyst­kich typów w tym rów­nież FK-S4000.
Chło­dziar­ki wody Tech­no­Trans FK-S4000 wypo­sa­żo­ne w dozow­nik bufo­ru oraz dozow­ni­ki alko­ho­lu są bar­dzo dobrym pro­duk­tem któ­ry bez­a­wa­ryj­nie pra­cu­je przez wie­le lat jed­nak bar­dzo czę­sto ze wzglę­du na niski poziom pre­wen­cji dzia­łu tech­nicz­ne­go ule­ga­ją awa­rii przez pył, luź­ne sty­ki insta­la­cji elek­trycz­nej.Serwis TechnoTrans FK-S4000

Serwis TechnoTrans FK-S4000 -MRM

Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym teraź­niej­szym i przy­szłym klien­tom okre­so­wy ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych. W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia przed roz­po­czę­ciem czyn­no­ści ser­wi­so­wych.
 • Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­żar­ki chłod­ni­czej — pobór prą­du i prąd prze­bi­cia do masy.
 • Pomiar elek­trycz­ny sil­ni­ka wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza wraz z pomia­rem prą­du prze­bi­cia do masy.
 • Pomiar elek­trycz­ny pom­py obie­go­wej wraz z pomia­rem prą­du prze­bi­cia do masy.
 • Mycie całe­go urzą­dze­nia o ile pozwa­la na to umiej­sco­wie­nie maszy­ny lub ist­nie­je moż­li­wość wypro­wa­dze­nia chil­le­ra w miej­sce bez­piecz­ne do mycia.
 • Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji fre­ono­wej.
 • Kon­tro­la wil­got­no­ści i zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W przy­pad­ku gdy czyn­nik nie jest jed­no­rod­ny
 • R22 nasz ser­wis nale­gać będzie na wymia­nę go na nowy retro­fit.
 • Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra fre­ono­we­go.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy dozow­ni­ka bufo­ra w przy­pad­ku uchy­bień kali­bra­cja o ile urzą­dze­nie jest spraw­ne.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy dozow­ni­ka alko­ho­lu w przy­pad­ku uchy­bień kali­bra­cja o ile urzą­dze­nie jest spraw­ne.
 • Kon­tro­la sza­fy ste­row­ni­czej — dokrę­ce­nie wszel­kich sty­ków insta­la­cji elek­trycz­nej w obrę­bie sza­fy i na ele­men­tach wyko­naw­czych.
 • Mycie wymien­ni­ka cie­pła wraz z fil­trem wody obie­go­wej.
 • Ponow­ne uru­cho­mie­nie urzą­dze­nia.
  Koszt ser­wi­su nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans FK-S4000 -MRM- to jedy­ne 2 400,00 zło­tych net­to.

Foto nawil­ża­cza przed ser­wi­sem

Foto nawil­ża­cza po ser­wi­sie

Najczęstsze awarie FK-S4000

 • Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 w insta­la­cji chłod­ni­czej.
 • Uszko­dze­nie wymien­ni­ka cie­pła.
 • Mecha­nicz­ne uszko­dze­nie insta­la­cji wody zięb­ni­czej.
 • Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca dozow­ni­ków alko­ho­lu lub bufo­ra a nawet uszko­dze­nie tych dozow­ni­ków.
 • Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 • Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej.

Uwa­ga:
Przed napra­wą urzą­dze­nia okre­śla­ny jest na pod­sta­wie eks­per­ty­zy dia­gno­zy chil­le­ra FK-S4000 koszt tej usłu­gi to 600,00 zło­tych net­to w przy­pad­ku gdy zle­ce­nio­daw­ca zle­ci nam napra­wę koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Agre­gat chłod­ni­czy nawil­ża­cza poli­gra­ficz­ne­go Tech­no­Trans FK-S4000, Chło­dziar­ka wody poli­gra­fia — Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa bufo­ra w nawil­ża­czu Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa chło­dzia­rek poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa pom­py obie­go­wej Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa Ser­wis ukła­du nawil­ża­nia maszyn poli­gra­ficz­nych, Napra­wa ukła­du chło­dze­nia nawil­żacz Tech­no­Trans FK-S4000, Npra­wa ukła­du chło­dze­nia nawil­ża­cza Tech­no­Trans FK-S4000, Remont maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Ser­wis dozo­ow­ni­ka alko­ho­lu Tech­no­Trans FK-S4000, Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000 SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis Napra­wa Tech­no­Trans FK-S4000 POLSKA, Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000 POLSKA, Ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans FK-S4000, SKiC Robert Apta­cy ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Tech­no­Trans FK-S4000 Napra­wa ser­wis moder­ni­za­cja, Ser­wis Tech­no­Trans FK-S4000

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.