Serwis wentylacji

.

Ser­wis wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, napra­wa i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych i sys­te­mu ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cją a wszyst­ko to ofe­ru­je Nasz ser­wis.

Ser­wis Fir­ma SKiC Robert Apta­cy ser­wi­su­je i napra­wia cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne o dowol­nej wydaj­no­ści i dowol­nym zasto­so­wa­niu.

Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne to jed­ne z waż­niej­szych urzą­dzeń wypo­sa­że­nia budyn­ków, miesz­kań, hal prze­my­sło­wych. Zanie­dba­nie cen­tral owo­cu­je bra­kiem wen­ty­la­cji pomiesz­czeń a co za tym idzie brak świe­że­go powie­trza, grzyb, nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra itd.…

Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym klien­tom usłu­gę:

 1. Serwis wentylacji

 2. Okresowy przegląd serwisowy central wentylacyjnych.

 3. Serwis central wentylacyjnych.

 4. Naprawa i modernizacja central wentylacyjnych.

 5. Napraw i serwis central wentylacyjnych i systemów współpracujących.

Serwis wentylacjiW skład usłu­gi Ser­wis Wen­ty­la­cji wcho­dzi:

 1. Kon­tro­la urzą­dzeń wen­ty­la­cji obiek­tu takich jak cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne, cen­tral­ki prze­ciw poża­ro­we. Kon­tro­la klap prze­ciw poża­ro­wych i klap odci­na­ją­cych.
 2. Kon­tro­la urzą­dzeń współ­pra­cu­ją­cych w sys­te­mie takich jak agre­ga­ty chłod­ni­cze, dopływ cie­pła z węzła cie­pła.
 3. Kon­tro­la słu­pa wody, dopusz­cze­nie cie­płej wody z węzła iod­po­wie­trze­nie ukła­du.
 4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy i czysz­cze­nie reku­pe­ra­to­rów.
 5. Kon­tro­la sta­nu izo­la­cji rur i kana­łów wen­ty­la­cyj­nych.
 6. Kon­tro­la wydaj­no­ści kra­tek wen­ty­la­cyj­nych jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność regu­la­cja prze­pust­nic.
 7. Mycie lub wymia­na fil­trów powie­trza.
 8. Stwo­rze­nie pro­to­ko­łu ser­wi­so­we­go.

W skład usłu­gi Okre­so­wy prze­gląd ser­wi­so­wy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych wcho­dzi:

 • Kon­tro­la sta­nu urzą­dze­nia wraz z droż­no­ścią fil­trów powie­trza. Wymia­na fil­trów na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę lub fil­try zamó­wio­ne w naszym ser­wi­sie.
 • Kon­tro­la sta­nu zabru­dze­nia prze­pust­nic powie­trza, nagrzew­nic, parow­ni­ka, reku­po­ra­to­ra.
 • Kon­tro­la nasta­wy siłow­ni­ków prze­pust­nic i ich popraw­nej pra­cy.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy pre­so­sta­tów powie­trza.
 • Kon­tro­la sil­ni­ka lub sil­ni­ków wen­ty­la­to­rów cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej. Pomiar prą­dów tych sil­ni­ków.
 • Kon­tro­la połą­czeń elek­trycz­nych insta­la­cji elek­trycz­nej i insta­la­cji ste­row­ni­czej cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej.
 • Na pod­sta­wie doko­na­nych czyn­no­ści stwo­rzo­ny zosta­je pro­to­kół prze­glą­du w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest zagro­że­niach i awa­riach wraz z wyce­ną usu­nię­cia tych awa­rii.
.

W skład Ser­wi­su Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych wcho­dzi:

 • Każ­dy Ser­wi­su Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych poprze­dza prze­gląd ser­wi­so­wy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych.
 • Ponad­to cen­tra­la jest myta w szcze­gól­no­ści parow­nik, nagrzew­ni­ce wraz z odgrzy­bia­niem wnę­trza cen­tra­li.
 • Kali­bra­cja nastaw pre­so­sta­tów powie­trza.
 • Kon­tro­la i dokład­ne czysz­cze­nie nagrzew­ni­cy elek­trycz­nej wraz dokład­ną kon­tro­lą zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych.
 • Wni­kli­wa kon­tro­la agre­ga­tu chłod­ni­cze­go współ­pra­cu­ją­ce­go z cen­tra­lą.
 • Kon­tro­la i odpo­wied­nie nacią­gnię­cie pasków kli­no­wych, mycie pasków odpo­wied­nim środ­kiem che­micz­nym. W przy­pad­ku gdy paski te nie nada­ją się do dal­szej eks­plo­ata­cji wymia­na ich na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę ewen­tu­al­nie paski zamó­wio­ne w naszym ser­wi­sie.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy sza­fy ste­row­ni­czej, kali­bra­cja nastaw, odczyt sta­nów alar­mo­wych i reak­cja alar­my.
 • Na pod­sta­wie wyko­na­nych czyn­no­ści spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o sta­nie fak­tycz­nym cen­tra­li.

Naprawa remont modernizacja central wentylacyjnych.

 • Napra­wę i moder­ni­za­cje prze­gląd ser­wi­so­wy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych.
 • Naj­czę­ściej napra­wia­ne w cen­tra­lach wen­ty­la­cyj­nych:
 1. a) Uszko­dze­nie sza­fy ste­row­ni­czej lub ste­row­ni­ków.
 2. b) Uszko­dze­nie sil­ni­ków wen­ty­la­to­rów.
 3. c) Zuży­te lub pęk­nię­te paski kli­no­we.
 4. d) Nie­droż­ne fil­try powie­trza.
 5. e) Uszko­dzo­ne prze­pust­ni­ce lub siłow­ni­ki prze­pust­nic.
 6. f) Uszko­dze­nie ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych lub sond pomia­ro­wych.

Wentylacja Warszawa

Kon­tro­la, napra­wa i ser­wis wen­ty­la­cji pomiesz­czeń domów i obiek­tów biu­ro­wych i prze­my­sło­wych. Ser­wis i prze­gląd tech­nicz­ny wen­ty­la­cji i poszcze­gól­nych jej pod­ze­spo­łów. Napra­wa wymia­na i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych, wen­ty­la­to­rów, wycią­gów powie­trza.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne na tere­nie całej Pol­ski. Jeśli jeste­ście Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni naszą usłu­gą zapra­sza­my do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu 501179381.

Serwis Wentylacji Warszawa

 

Ser­wis wen­ty­la­cji, wen­ty­la­cja War­sza­wa, Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych, Wen­ty­la­cja War­sza­wa, Ser­wis sys­te­mów wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, Ser­wis wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej

 

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.