Sprzedam sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

.

Sprze­dam sprę­żar­ki śru­bo­we Bit­zer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

Opis pro­duk­tu:
Her­me­tycz­na kom­pak­to­wa sprę­żar­ka śru­bo­wa (VSK) serii 41.
Her­me­tic com­pact screws com­pres­sor, VSK41 series.
Spe­cy­fi­ka­cja:
Zasi­la­nie: 3 fazy, 50/60Hz
Sil­nik (50/60Hz): 400/460V
Czyn­nik chłod­ni­czy: R-134a
Zna­mio­no­wa wydaj­ność obję­to­ścio­wa (50/60Hz): 71 m3/h przy 2900rpm / 85 m3/h przy 3500rpm
Przy­łą­cze ssaw­ne: 1 5/8″ (42 mm)
Przy­łą­cze tłocz­ne: 1 3/8″ (35 mm)
Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 120°C
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (niska stro­na): 19 bar
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (wyso­ka stro­na): 25 bar
Ciśnie­nie pod­czas roz­ru­chu: 36 bar
Mak­sy­mal­ny prąd pra­cy: 30 A
Prąd roz­ru­cho­wy: 155/269 A
Mak­sy­mal­ny pobór mocy: 18 kW
Pobór mocy przy mak­sy­mal­nej pręd­ko­ści i tem­pe­ra­tu­rze paro­wa­nia wyno­szą­cej:sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151-20Y-40P
-15°C: 8.95 kW
-10°C: 9.27 kW
-5°C: 9.59 kW
0°C: 9.92 kW
5°C: 10.24 kW
10°C: 10.58 kW
Począt­ko­we napeł­nie­nie ole­jem: 4 dm3
Pojem­ność: 34 l
Waga: 146 kg
IP: 66

Vol­ta­ge: 3Ph, 50/60Hz
Motor (50/60Hz): 400/460V
Appro­ved refri­ge­rant: R-134a
Displa­ce­ment: (50/60Hz): 71 m3/h przy 2900rpm / 85 m3/h przy 3500rpm
Suc­tion con­nec­tion: 1 5/8″ (42 mm)
Dischar­ge con­nec­tion: 1 3/8″ (35 mm)
Maxi­mum wor­king tem­pe­ra­tu­re: 120°C
Maxi­mum pres­su­re (LP): 19 bar
Maxi­mum pres­su­re (HP): 25 bar
Start-up pres­su­re: 36 bar
Maxi­mum Con­ti­nu­ous Cur­rent: 30 A
Loc­ked Rotor Amps: 155/269 A
Maxi­mum power con­sump­tion: 18 kW
Power con­sump­tion at maxi­mum rate and eva­po­ra­ting tem­pe­ra­tu­re:
-15°C: 8.95 kW
-10°C: 9.27 kW
-5°C: 9.59 kW
0°C: 9.92 kW
5°C: 10.24 kW
10°C: 10.58 kW
Oil char­ge: 4 dm3
Volu­me: 34 l
Weight: 146 kg
IP: 66
Infor­ma­cje dodat­ko­we:
UWAGA: Sprę­żar­ka jest prze­wi­dzia­na do zasi­la­nia z sie­ci trój­fa­zo­wej.

sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P

cena za sztu­kę to jedy­ne 2 500,00 zł net­to

przy zaku­pie powy­żej dwóch może­my roz­sąd­nie nego­cjo­wać cenę.

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.