Prawo przeglądu klimatyzacji

Prawo przeglądu klimatyzacji

. Pra­wo prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji. W małych miesz­ka­niach, w poko­ju aler­gi­ka czy też w upal­ne dni, cięż­ko obejść się bez kli­ma­ty­za­cji. Pra­wi­dło­wo kon­ser­wo­wa­na i eks­plo­ato­wa­na kli­ma­ty­za­cja zapew­ni nam kom­fort i opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę powie­trza. Pamię­tać jed­nak musi­my, że nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­na i naj­droż­sza kli­ma­ty­za­cja zacznie się nam psuć i wyrzą­dzać wię­cej szkód niż pożyt­ku, jeśli nie będzie­my o nią dbać. Jeśli chce­my w razie jej awa­rii sko­rzy­stać z napra­wy w ramach gwa­ran­cji, cią­ży na nas obo­wią­zek przy­naj­mniej…

Więcej