kostkarka ntf sl 35 w-q

kostkarka ntf sl 35 w-q

. Witam, mam do sprze­da­nia kost­kar­kę mar­ki NTF, model SL 35 W-Q. Kost­kar­ka jest w dobrym sta­nie, po prze­glą­dzie oraz ser­wi­sie tech­nicz­nym. Wszyst­kie zabie­gi kon­ser­wa­cyj­ne zosta­ły wyko­na­ne naszym ser­wi­sie. Udzie­la­my trzy mie­sięcz­nej gwa­ran­cji. Spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na Pro­du­cent NTF Kraj pocho­dze­nia Wło­chy Wyso­kość mm 595 Sze­ro­kość mm 355 Głę­bo­kość mm 404 Wydaj­ność, kg / godzi­na 20 kg / dzień Zuży­cie wody, l / h 4,5 Pojem­ność zbior­ni­ka, kg 4 Rodzaj chło­dze­nia wody Przy­łą­cze wody: jest Zuży­cie ener­gii,…

Więcej