Serwis MTA Chiller

Serwis MTA Chiller

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej MTA — TAEevo TECH, CYGNUS TECH, TAURUS TECH, ARIES TECH, GALAXY TECH oraz PHOENIX Plus. Wytwor­ni­ce wody lodo­wej fir­my MTA naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są na potrze­by kli­ma­ty­za­cji dużych obiek­tów oraz chło­dze­nie pro­ce­sów prze­my­sło­wych oraz maszyn i urzą­dzeń. Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu usłu­gę prze­glą­du ser­wi­so­we­go, ser­wi­su i napra­wy chi­le­rów. Prze­gląd ser­wi­so­wy chil­ler MTA. W skład tej usłu­gi wcho­dzi: Kon­tro­la popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia przed…

Więcej