Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

. Nasz ser­wis chłod­ni­czy świad­czy usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek i lodów­ko zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych oraz lodó­wek prze­no­śnych w tym rów­nież lodó­wek EZETIL EZC 25. Se spryt­ne i nie­wiel­kie lodów­ki samo­cho­do­we są dość czę­sto spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. Lodów­ki te przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy na napię­cie 12 VDC lub 24VDC nie­ste­ty nie posia­da­ją gniaz­da na napię­cie naprze­mien­ne 240 VAC. Sła­be stro­ny lodó­wek EZETIL EZC 25: • W lodów­ce EZETIL EZC 25 zasto­so­wa­no elek­tro­nicz­ny układ kon­tro­li…

Więcej