Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

. Nasz ser­wis już z począt­kiem roku 2004 zaczął świad­czyć usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych, lodó­wek tury­stycz­nych i lodó­wek prze­no­śnych więk­szo­ści pro­du­cen­tów. W tym rów­nież wło­skie lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach TIR VITRIFRIGO C26 S C. Lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C to jed­ne z lep­szych obec­nych na naszym ryn­ku. Moc­ne stro­ny lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C: • Solid­ny agre­gat chłod­ni­czy fir­my Dan­foss BD35F w połą­cze­niu z elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą tej samej fir­my tj. 101N0210 zapew­nia nie­wiel­kiej…

Więcej