Serwis TechnoTrans.

Serwis TechnoTrans.

. Ser­wis Tech­no­Trans, napra­wa i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Tech­no­Trans sto­so­wa­nych w poli­gra­fii. Wszech­obec­ny kurz tra­fia do komo­ry z roz­two­rem wody nie zawsze wyfil­tro­wa­ny i zatrzy­ma­ny przez fil­try,  zaty­ka on mikro­sko­pij­ne otwo­ry w pły­tach wymien­ni­ka pły­to­we­go. Zatka­ny wymien­nik unie­moż­li­wia swo­bod­ny prze­pływ medium wody, czy­li zale­ga­nie wody w jego wnę­trzu. Jasnym jest, że jeśli woda zosta­nie zatrzy­ma­na w wymien­ni­ku jest w dużym stop­niu nara­żo­na na zamar­z­nię­cie. Lód z kolei roz­sa­dza komo­ry wymien­ni­ka po stro­nie wody…

Więcej

Naprawa Baldwin

Naprawa Baldwin

. Napra­wa Bal­dwin Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii koniecz­nie zadzwoń jeśli masz pro­blem ze swo­im schła­dza­czem wody Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody Bal­dwin Schła­dza­cze wody Bal­dwin są nie­za­stą­pio­ne w pie­kar­niach, dru­kar­niach, cukier­niach, a tak­że wie­lu innych zakła­dach prze­my­sło­wych – wszę­dzie tam, gdzie w insta­la­cjach maszyn pro­duk­cyj­nych nie­zbęd­na jest zarów­no zim­na, jak i gorą­ca woda. Schła­dza­cze Bal­dwin cechu­ją się m.in. wyso­ką wydaj­no­ścią i pre­cy­zyj­nym regu­lo­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry wody. Jed­nak­że są to tak­że urzą­dze­nia o wiel­kiej mocy…

Więcej