Schładzalniki do mleka Wedholms

Schładzalniki do mleka Wedholms

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka fir­my Wedholms Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów schła­dzal­ni­ków do mle­ka o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku jest fir­ma Wedholms. Posia­da ona zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, gdyż ich pro­duk­ty może­my spo­tkać nawet w Japo­nii lub Korei Połu­dnio­wej, choć głów­nie sku­pia się na obsza­rze Morza Bał­tyc­kie­go. Na ryn­ku pol­skim jest ona repre­zen­to­wa­na przez fir­mę Euro­tanks (z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu). W punk­cie ser­wi­so­wym Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy doko­nu­je­my kon­ser­wa­cji oraz napraw wszel­kich schła­dza­czy tego przed­się­bior­stwa.…

Więcej

Naprawa chłodziarek mleka

Naprawa chłodziarek mleka

. NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze w tym schła­dza­czy cie­czy i schła­dza­czy do mle­ka wszyst­kich pro­du­cen­tów. Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka Serap Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka ALFA-LAVAL Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WESTFALIA Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka DeLa­val Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka FRIGOMILK Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WEDHOLMS Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WAECO i wie­le innych mniej lub bar­dziej popu­lar­nych chło­dzia­rek do mle­ka.   Naj­częst­sze awa­rie schła­dza­rek do mle­ka: — uszod­dze­nie prze­kład­ni…

Więcej