Serwis klimatyzatorów przenośnych

Serwis klimatyzatorów przenośnych

. Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je kli­ma­ty­za­to­ry prze­no­śne wszyst­kich dostęp­nych marek obec­nych na naszym ryn­ku. Każ­dy wła­ści­ciel kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go powi­nien co roku doko­nać ser­wi­su tego urzą­dze­nia lub przy­naj­mniej doko­nać prze­glą­du tech­nicz­ne­go kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go. Uni­ka­my w ten spo­sób kosz­tow­nym awa­rią na przy­kład uszko­dze­niu sprę­żar­ki na wsku­tek zatka­nych fil­trów powie­trza, na sku­tek bra­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go czy spa­le­niu sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­nym utra­tą pojem­no­ści kon­den­sa­to­ra roz­ru­cho­we­go. Pra­ca same­go wen­ty­la­to­ra lub wen­ty­la­to­rów o ile wystę­pu­je ich wię­cej…

Więcej