Osuszacz powietrza budowlany

Osuszacz powietrza budowlany

. Witam bar­dzo ser­decz­nie na naszej corocz­nej wyprze­da­ży: Do sprze­da­nia osu­szacz kon­den­sa­cyj­ny budow­la­ny nie­ste­ty nie zna­my pro­du­cen­ta /tabliczka zna­mio­no­wa zniszczona/. Zdol­ność osu­sza­nia do 75 litrów na dobę pozy­cjo­nu­je go w pierw­szej lidze. Mimo jego mocy i wydaj­no­ści poziom wytwa­rza­ne­go przez urzą­dze­nie hała­su jest sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki, przez co nada­je się do użyt­ku w zamiesz­ka­nych pomiesz­cze­niach. Waż­niej­sze cechy osu­sza­cza  Wyso­ka wydaj­ność osu­sza­nia – tak­że w tem­pe­ra­tu­rze 15 °C Nada­je się do pomiesz­czeń do 470 m³ (osu­sza­nie obiek­tów…

Więcej