Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

. Witam ser­decz­nie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki tury­stycz­ne, prze­no­śne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R. Lodów­ki te są sto­so­wa­ne w autach typu TIR są bar­dzo faj­ne ze wzglę­du na solid­ną obu­do­wę, wydaj­ny agre­gat chłod­ni­czy zapew­nia­ją­cy uzy­ska­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie i przy nie­wiel­kim pobo­rze prą­du. Sła­be stro­ny lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R Sła­bo roz­wią­za­ne otwie­ra­nie lodów­ki nie­ste­ty po kil­ku latach…

Więcej