Naprawa lodówki VAN HOOL T915 ALICRON

Naprawa lodówki VAN HOOL T915 ALICRON

. Witam wszyst­kich Pań­stwa Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we prze­no­śne i tury­stycz­ne w tym rów­nież lodów­ki sto­so­wa­ne w auto­bu­sach, auto­ka­rach i busach. Lodów­ka VAN HOOL T915 sto­so­wa­na w ALICRON to jed­na ze star­szych wer­sji lodó­wek obec­nych na naszym ryn­ku, lodów­ka może i sta­ra lecz zapew­niam Państw że dobra i war­to zain­we­sto­wać w nią trosz­kę pie­nię­dzy by przy­wró­cić ją do pra­cy. Moc­ne stro­ny lodów­ki VAN HOOL Solid­na kon­struk­cja któ­ra…

Więcej