Naprawa lodówek NVOX K40Y

Naprawa lodówek NVOX K40Y

. Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodów­ko zamra­żar­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne oraz lodów­ko zamra­żar­ki tury­stycz­ne NVOX K40Y. Lodów­ki te o sto­sun­ko­wo dużej pojem­no­ści to rzad­kość na naszym ryn­ku lecz zapew­niam Pań­stwa że są napraw­dę dobre. Moc­ne stro­ny lodów­ki NVOX K40Y • Tak jak wspo­mnia­łem duża pojem­ność komo­ry chłod­ni­czej 40 L. • Lodów­ka bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. • Mimo że na tablicz­ce zna­mio­no­wej ist­nie­je infor­ma­cja że urzą­dze­nie pra­cu­je na napię­cie 12 VDC lodów­ka ta…

Więcej