Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

. W naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ko — zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w trans­por­cie koło­wym w tym rów­nież VOLVO FH 13 model P2652. Lodów­ki te wypo­sa­żo­ne w agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANFOSS typ BD35F spra­wu­ją się dobrze i bar­dzo dobrze lecz nie­wiel­ki parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia spra­wia że lodów­ki te dłu­go osią­ga­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Wady lodó­wek VOLVO P2652 1. Parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach lodów­ki nie dość że mało wydaj­ny to na…

Więcej