Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

. Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek EUROP kil­ka­na­ście typów lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych i tury­stycz­nych w tym lodów­kę prze­no­śną Waeco Cool­Fre­eze CDF-35. Ta nie­wiel­ka sym­pa­tycz­na lodów­ka jest bar­dzo dobrym wypu­stem tej fir­my uzbro­jo­na w solid­ny agre­gat chłod­ni­czy prze­wy­mia­ro­wa­ny do obję­to­ści komo­ry chłod­ni­czej zapew­nia szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy sto­sun­ko­wo małym pobo­rze prą­du. Izo­la­cja ter­micz­na ścia­nek lodów­ki pozwa­la utrzy­mać niską tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz przy nie­ocze­ki­wa­nym zani­ku powie­trza. Lodów­ka ta jed­nak ma swo­je wady; Parow­nik został zato­pio­ny w pian­ce…

Więcej