Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900 Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godzi­ny. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Eks­per­ty­za: Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skra­placz, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty…

Więcej