Serwis TechnoTrans.

Serwis TechnoTrans.

. Ser­wis Tech­no­Trans, napra­wa i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Tech­no­Trans sto­so­wa­nych w poli­gra­fii. Wszech­obec­ny kurz tra­fia do komo­ry z roz­two­rem wody nie zawsze wyfil­tro­wa­ny i zatrzy­ma­ny przez fil­try,  zaty­ka on mikro­sko­pij­ne otwo­ry w pły­tach wymien­ni­ka pły­to­we­go. Zatka­ny wymien­nik unie­moż­li­wia swo­bod­ny prze­pływ medium wody, czy­li zale­ga­nie wody w jego wnę­trzu. Jasnym jest, że jeśli woda zosta­nie zatrzy­ma­na w wymien­ni­ku jest w dużym stop­niu nara­żo­na na zamar­z­nię­cie. Lód z kolei roz­sa­dza komo­ry wymien­ni­ka po stro­nie wody…

Więcej