Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE-G Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka nie pra­cu­je. Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu. Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis Eks­per­ty­za: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go, Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su Czyn­no­ści ser­wi­so­we: Na…

Więcej