Kurtyna powietrza First Austria FA-5571–7

Kurtyna powietrza First Austria FA-5571–7

. Kur­ty­na powietrz­na dosko­na­le two­rzy barie­rę pomię­dzy miej­sca­mi o róż­nych tem­pe­ra­tu­rach. W okre­sie zimo­wym, zapo­bie­ga prze­do­sta­wa­niu się do pomiesz­cze­nia powie­trza chłod­ne­go, ogra­ni­cza­jąc stra­ty cie­pła i ener­gii. Z kolei latem sta­no­wi barie­rę przed gorą­cym powie­trzem, jed­no­cze­śnie chro­niąc przed prze­do­sta­wa­niem się do pomiesz­cze­nia róż­ne­go rodza­ju owa­dów, pyłów i innych zanie­czysz­czeń. Kur­ty­ny powietrz­ne nad drzwia­mi wej­ścio­wy­mi do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej celem stwo­rze­nia barie­ry dla prze­pły­wu powie­trza (odizo­lo­wa­nie wnę­trza pomiesz­cze­nia od oto­cze­nia) są coraz czę­ściej wyma­ga­ne przez SANEPID. Zgod­nie…

Więcej