Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

. Wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na retro­fit, dosto­so­wa­nie urzą­dze­nia do nowe­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Od stycz­nia 2010 roku sprze­daż i uży­wa­nie nowe­go — pier­wot­ne­go czyn­ni­ka R22 jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­ne. Zgod­nie z art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady nr 2037/2000 w spra­wie sub­stan­cji zubo­ża­ją­cych war­stwę ozo­no­wą uży­wa­nie czyn­ni­ka R22 będzie cał­ko­wi­cie zaka­za­ne począw­szy od 2015 r.  Co bar­dzo waż­ne z począt­kiem roku 2010 czyn­ni­ki HCFC moż­na wyko­rzy­sty­wać jedy­nie do dopeł­nia­nia…

Więcej