Zgłoszenie przeglądu lub awarii urządzenia

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii urzą­dze­nia

 

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
W celu wery­fi­ka­cji podaj swój nr tele­fo­nicz­ny
Cze­go doty­czy for­mu­larz
Pro­si­my o adres — wypeł­nia­my w przy­pad­ku zle­ce­nia napra­wy lub w przy­pad­ku usłu­gi drzwi w drzwi 
Opis two­je­go zgło­sze­nia : Jakie­go urzą­dze­nia doty­czy zgło­sze­nie, mar­ka i model, opis defek­tu /awarii/. Inny powód zgło­sze­nia
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół 
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół 
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych przez Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzy­my­wa­nie od Sys­te­my kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­two infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z usta­wą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z pózn. zm.) o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.
klik­nij na śro­dek kwa­dra­tu w celu powie­rze­nia że nie jesteś robo­tem