Zgłoszenie naprawy, przeglądy lub awarii urządzenia

.

Pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza celem uru­cho­mie­nia pro­ce­du­ry napra­wy, ser­wi­su

lub zapra­sza­my do kon­tak­tu                     

tel: 501 179 381, e-mail: info@skic.com.pl

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej
napra­wa kost­ka­rek i łuska­rek lodu, ser­wis osu­sza­czy powie­trza

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
W celu wery­fi­ka­cji podaj swój nr tele­fo­nicz­ny
Cze­go doty­czy for­mu­larz
Pro­si­my o adres — wypeł­nia­my w przy­pad­ku zle­ce­nia napra­wy lub w przy­pad­ku usłu­gi drzwi w drzwi
Opis two­je­go zgło­sze­nia : Jakie­go urzą­dze­nia doty­czy zgło­sze­nie, mar­ka i model, opis defek­tu /awarii/. Inny powód zgło­sze­nia
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych przez Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzy­my­wa­nie od Sys­te­my kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­two infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z usta­wą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z pózn. zm.) o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.
klik­nij na śro­dek kwa­dra­tu w celu powie­rze­nia że nie jesteś robo­tem

zapra­sza­my do kon­tak­tu
tel: 501 179 381
e-mail: info@skic.com.pl

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.