Agregat wody lodowej

5/5 — (1 vote) 

Agre­gat wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Agre­ga­ty wody lodo­wej ina­czej nazy­wa­ne chil­le­ry to maszy­ny, któ­re za wio­dą­ce zada­nie obie­ra­ją sobie chło­dze­nie, Ich funk­cją jest rów­nież zapew­nie­nie sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej róż­no­rod­nych pro­ce­sów. Inno­wa­cyj­na i pro­sta budo­wa, a dodat­ko­wo zre­du­ko­wa­na ilość czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go umoż­li­wia Nam zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej spraw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Przy­czy­nia się tym samym do powsta­wa­nia wie­lu pro­fi­tów. Czy­taj więcej…

Kom­plek­so­we usłu­gi w sfe­rze dobo­ru oraz opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą. Roz­ma­ita gama urzą­dzeń z zakre­su chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji pozwa­la Nam zacho­wa­nie wła­ści­wej reno­my oraz wyso­kich stan­dar­dów zgod­nych z ocze­ki­wa­nia­mi Naszych Klien­tów. Jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać wie­le nowych, jak i uży­wa­nych, lecz wciąż spraw­nych, agre­ga­tów wody lodo­wej w zakre­sie wydaj­no­ści chłod­ni­czej od 1 kW, aż po 1,5 MW. W ofer­tę SKiC Robert Apta­cy wcho­dzą wszel­kie usłu­gi zwią­za­ne z bran­żą HVAC, w tym sprze­daż, bądź wyna­jem krót­kodłu­go­ter­mi­no­wy maszyn. Nowo­cze­sne sys­te­my ste­ro­wa­nia oraz naj­wyż­szej jako­ści pod­ze­spo­ły, pozwa­la­ją Nam na zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go bez­pie­czeń­stwa i pro­fi­lak­ty­ki, nie­za­leż­nie od warun­ków zewnętrz­nych. Nawiąż z Nami współ­pra­cę już dziś i zyskaj prze­wa­gę nad kon­ku­ren­cją w swo­jej branży!

Agregat wody lodowej

Agregaty wody lodowej

Agre­ga­ty wody lodo­wej to efek­tyw­ne urzą­dze­nia, któ­re umoż­li­wia­ją Nam utrzy­ma­nie ich ści­śle okre­ślo­nych para­me­trów na nie­zmien­nym pozio­mie. Porów­nu­jąc do sie­bie nato­miast tra­dy­cyj­ne sys­te­my fre­ono­we do sys­te­mów wody lodo­wej nale­ży poznać pew­ne zależ­no­ści, któ­re wyod­ręb­nia­ją te odmien­ne sys­te­my. Nie­zli­czo­na ilość Przed­się­bior­ców, w dal­szym ciąg zma­ga się z róż­ne­go rodza­ju pro­ble­ma­mi, w tym z nie­sta­bil­ną tem­pe­ra­tu­rą lub też wyso­ką zawod­no­ścią sys­te­mów, któ­ra w dużej mie­rze nega­tyw­nie wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie zakła­dów. Wybie­ra­jąc SKiC Robert Apta­cy już nie musisz się wię­cej mar­twić o Swo­je jutro!

Systemy wody lodowej

Ukła­dy opar­te o wodę lodo­wą umoż­li­wia­ją dzia­ła­nia w obrę­bie chło­dze­nia, a dodat­ko­wo sta­bi­li­za­cję dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Sto­su­je­my pro­gre­syw­ne, a tak­że pro­ste tech­no­lo­gie, pozwa­la­ją­ce na zre­du­ko­wa­nie kosz­tów pra­cy nawet o 45% w ska­li roku. Ana­lo­gicz­ne sys­te­my cechu­ją się wyso­ką pro­duk­tyw­no­ścią, a przy tym rów­nie dłu­gą żywot­no­ścią, wyno­szą­cą bli­sko 25 lat. Jed­nym z fun­da­men­tal­nych kom­po­nen­tów ukła­du wody lodo­wej jest wła­śnie agre­gat wody lodo­wej, ina­czej zwa­ny chil­ler, To wła­śnie jego naczel­nym prze­zna­cze­niem jest doko­ny­wa­nie pomia­rów tem­pe­ra­tu­ry oraz zależ­ność, mówią­ca o tym czy ma się on załączyć.

Wciąż posze­rza­ją­ca się bran­ża HVACR, a w kon­se­kwen­cji duże zróż­ni­co­wa­nie, prze­kła­da się na powsta­wa­nie sze­ro­kie­go wybo­ru w obrę­bie maszyn chło­dzą­cych,  jak i tech­no­lo­gii chło­dze­nia. Na ryn­ku wtór­nym jeste­śmy w sta­nie zna­leźć chil­le­ry róż­nych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów w dowol­nym prze­dzia­le ceno­wym.  Jeśli nie wiesz jakie urzą­dze­nie wybrać, skon­tak­tuj się z Nami już dziś, a z pew­no­ścią się nie zawiedziesz!

Korzyści płynące z układów chłodzenia opartych o wodę lodową:

  1. Wyśmie­ni­ta pro­duk­tyw­ność ener­ge­tycz­na. Naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­ty, w tym sprę­żar­ki typu scroll lub wymien­ni­ki cie­pła o pod­wyż­szo­nym współ­czyn­ni­ku prze­ni­kal­no­ści ciepl­nej, wyjąt­ko­we sys­te­my auto­ma­ty­ki oraz nowo­cze­sna i pro­sta budo­wa sprzy­ja szyb­kie­mu zwro­to­wi całej inwestycji.
  2. Niż­sze opła­ty za utrzy­ma­nie. Za jed­ną z naj­więk­szych zalet sys­te­mów wody lodo­wej ucho­dzą niskie kosz­ty utrzy­ma­nia, w prze­ci­wień­stwie do sys­te­mów fre­ono­wych. Insta­la­cja wody lodo­wej, wyko­na­na w popraw­ny spo­sób, a tak­że regu­lar­na i dokład­na kon­ser­wa­cja pozwa­la na utrzy­ma­nie jak naj­lep­szej spraw­no­ści oraz bez­a­wa­ryj­no­ści przez dłu­gi okres czasu. 
  3. Sta­łe bez­pie­czeń­stwo. Przy dąże­niu do uzy­ska­nia peł­ne­go poten­cja­łu maszyn poma­ga Nam zmniej­szo­na ilość czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go, a sys­tem kon­tro­l­no-pomia­ro­wy pozwa­la na przed­wcze­sne wykry­wa­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści, zapo­bie­ga­jąc tym przed awa­ria­mi, jak i zdal­ną pra­cę urzą­dze­nia. Jeśli zma­gasz się z pro­ble­mem nie­sta­bil­nej tem­pe­ra­tu­ry, zwróć się do Nas już teraz!
  4. Natych­mia­sto­wy zwrot nakła­du. Zmi­ni­ma­li­zo­wa­na mia­ra czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, a tak­że nowo­cze­sna budo­wa wybit­nie wpły­wa na zyskow­ność przed­się­bior­stwa. Solid­na kon­struk­cja oraz inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia free cooling pozwa­la Nam na okro­je­nie ilo­ści robo­czo-godzin urzą­dze­nia, przy­czy­nia­jąc się do dużych oszczędności. 
  5. Zre­du­ko­wa­na ilość załą­cza­ją­ce­go się sprzę­tu chłod­ni­cze­go. Sto­so­wa­ne przez Nas zbior­ni­ki bufo­ro­we pozwa­la­ją znacz­nie ogra­ni­czyć załą­cza­nie się ener­go­chłon­nych maszyn. W kon­se­kwen­cji oddzia­łu­je to na kon­dy­cję i żywot­ność ukła­du. Dodat­ko­wo zmniej­szo­na ilość robo­czo-godzin czy­ni tego typu sys­te­my gwa­ran­to­wa­nym rozwiązaniem.

Systemy freonowe

Agregaty wody lodowej

Sys­te­my fre­ono­we to kla­row­ne ukła­dy, któ­rych funk­cjo­no­wa­nie oraz budo­wa jest dość pro­sta. Ich dzia­łal­ność zależ­na jest od ocze­ki­wań i potrzeb Klien­ta. Ana­lo­gicz­ne ukła­dy pozwa­la­ją Nam na osią­gnię­cie tem­pe­ra­tu­ry żąda­nej na pozio­mie od ‑28 oC nawet do 25 oC. Waż­nym aspek­tem jest rów­nież fakt, iż są one indy­wi­du­al­nie dopa­so­wy­wa­ne pod Klien­ta, poprzez co ich dzia­łal­ność uza­leż­nio­na jest w dużym stop­niu od auto­ma­ty­ki kon­tro­l­no-pomia­ro­wej, chro­nią­cej układ przed awarią. 

Przy sys­te­mach fre­ono­wych powin­ni­śmy przede wszyst­kim sku­pić się na prak­ty­ce i pod­sta­wach funk­cjo­no­wa­nia tych ukła­dów, któ­re same w sobie są nie­skom­pli­ko­wa­ne. Kon­kret­nie nale­ży wie­dzieć, że sam czyn­nik chło­dzą­cy, znaj­du­ją­cy się w maszy­nie i w insta­la­cji pro­wa­dzi do jego wytę­żo­nej mia­ry. Do nie­sta­bil­nej pra­cy, a na doda­tek czę­stej awa­ryj­no­ści ukła­du przy­czy­nia­ją się czę­sto poja­wia­ją­ce się nie­zgod­no­ści, jak i wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­na­micz­ne. War­to rów­nież zauwa­żyć fakt, że w kwe­stii bar­dzo  roz­bu­do­wa­nych, a przy tym prze­my­sło­wych sys­te­mów fre­ono­wych ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jest tak duża, że w przy­pad­ku cho­ciaż zni­ko­me­go wycie­ku, kosz­ty rege­ne­ra­cji i napra­wy takie­go ukła­du są bar­dzo wyso­kie. Nie dopuść do takiej sytuacji!

Do głów­nych wad stan­dar­do­wych ukła­dów fre­ono­wych należy:

  • Nie­rów­no­mier­na pra­ca. Spad­ki tem­pe­ra­tu­ry, któ­re nie­przy­chyl­nie mogą wpły­nąć na wła­ści­wość pro­duk­tu końcowego.
  • Wpływ na śro­do­wi­sko.  Zwięk­szo­na mia­ra czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, któ­ra wpły­wa na ryzy­kow­ność wycie­ku, któ­ry w kon­se­kwen­cji nie­sie za sobą awa­rię całej maszyny.
  • Wyso­kie kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, któ­re zasad­ni­czo oddzia­ły­wa­ją na zwrot inwestycji. 

Serwis i naprawa chillerów

Od wie­lu lat zaj­mu­je­my się napra­wa­mi, moder­ni­za­cją i ser­wi­sa­mi agre­ga­tów wody lodo­wej oraz wszel­kie­go sprzę­tu chłod­ni­cze­go wio­dą­cych pro­du­cen­tów o róż­nych wydaj­no­ściach. Doko­nu­je­my kom­plek­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych i okre­so­wych wytwor­nic wody lodo­wej, któ­re znacz­nie wpły­wa­ją na oszczęd­ność. Świad­czy­my usłu­gi w zakre­sie obsłu­gi i eks­plo­ata­cji pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Dzię­ki zna­ko­mi­tej kadrze pra­cow­ni­czej oraz licz­nej gamie dosko­na­łych kom­po­nen­tów, jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać natych­mia­sto­wą reak­cję w sytu­acji powsta­nia jakich­kol­wiek nieprawidłowości.

Sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej

Agregat wody lodowej

Peł­ni­my usłu­gi sku­pu sprzę­tu chłod­ni­cze­go nie­za­leż­nie od mocy, prze­zna­cze­nia czy mar­ki. Sze­ro­ki asor­ty­ment umoż­li­wia uzgod­nie­nie korzyst­nej dla obu stron kwo­ty. Uży­wa­ne agre­ga­ty wody lodo­wej, tak samo jak nowe urzą­dze­nia są w sta­nie zapew­nić sta­łą tem­pe­ra­tu­rę. Nowo­cze­sna i sys­te­ma­tycz­nie udo­sko­na­la­na budo­wa na szcze­gól­ny wpływ na kon­tro­lę róż­nych parametrów.

Ofer­tę Naszej Fir­my powięk­sza­ją rów­nież kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie wynaj­mu krót­ko, bądź dłu­go­ter­mi­no­we­go agre­ga­tów wody lodo­wej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Posia­da­my roz­ma­ite chil­le­ry o ści­śle okre­ślo­nych gaba­ry­tach, mocach i pod­ze­spo­łach oraz sprzęt z zakre­su chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Gwa­ran­tu­je­my, że u Nas znaj­dziesz coś dla siebie!

Facho­we doradz­two oraz dostęp do inno­wa­cyj­nych, a przy tym bez­a­wa­ryj­nych maszyn z zakre­su chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji sys­te­mów wody lodo­wej pozwa­la Nam na zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa i naj­wyż­szych stan­dar­dów w każ­dej chwi­li. Ofe­ru­je­my wie­le agre­ga­tów wody lodo­wej dopa­so­wa­nych pod indy­wi­du­al­ne potrze­by Naszych Klien­tów, o mocach chłod­ni­czych od 1 kW do 1,5 MW. Nasza licz­na gama urzą­dzeń chłod­ni­czych z pew­no­ścią speł­ni Two­je ocze­ki­wa­nia! Sprawdź poten­cjał SKiC już teraz! 

Agregat wody lodowej | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe