Alpha innotec SWP 1600

Podobne artykuły

  Alpha innotec SWP 1600
  5/5 — (1 vote) 

  Wraz z fir­mą Chil­ler­Ser­wis oraz Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis pom­py cie­pła Alpha inno­tec SWP 1600

  Przegląd zerowy pompy ciepła Alpha innotec SWP 1600

  Oprócz ser­wi­su któ­ry sprze­dał i zain­sta­lo­wał pom­pę cie­pła przed Naszym przy­jaz­dem do usu­nię­cia awa­rii zosta­ły wezwa­ne dwie inne fir­my. Jed­nak żad­na z nich nie napra­wi­ła urzą­dze­nia a na domiar dopro­wa­dzi­ła do skraj­ne­go uszko­dze­nia pom­py cie­pła. Awa­rie urządzenia:

   1. Zatar­te i spa­lo­ne oby­dwie sprę­żar­ki chłod­ni­cze DANFOSS SZ380A4CBE.
   2. Spa­lo­ne oby­dwa soft star­ty sprężarek.
   3. Nad­pa­lo­ny stycz­nik głów­ny sprężarek.
   4. Zatka­ny filtr osu­szacz freonowy.
   5. Gra­fit w ukła­dzie fre­ono­wym wyni­ka­ją­cy z zatar­cia sprężarek.
   6. Sprę­żar­ki spa­lo­ne / doszło nawet do wybu­chu w wewnątrz. 
   7. Brak zabez­pie­czeń ter­micz­nych sprężarek.

  W począt­ko­wej awa­rii w pom­pie doszło do uszko­dze­nia sprę­żar­ki / spa­le­nie uzwo­jeń / poprzed­ni ser­wis wypiął prze­wo­dy zasi­la­ją­ce sprę­żar­ki pierw­szej. Jed­nak nie wymie­nił ole­ju i fil­tra z funk­cją odkwa­sza­nia. Pom­pa cie­pła pra­co­wał prze oko­ło dwa może trzy dni z peł­ną mocą jed­nak tyl­ko na jed­nej sprę­żar­ce, przez co nigdy się nie wyłą­cza­ła.  W kon­se­kwen­cji doszło do zatar­cia sprę­żar­ki nr 2.

  Naprawa pompy ciepła Alpha innotec SWP 1600

  W pierw­szych kro­kach napra­wy wypię­li­śmy uszko­dzo­ne sprę­żar­ki. Na wideo poni­żej poka­zu­je­my co stał się z insta­la­cją fre­ono­wą po zatar­ciu sprę­ża­rek i po wybu­chu w ich wnętrzu.

   1. Musie­li­śmy więc umyć całą insta­la­cję fre­ono­wą wraz z zawo­rem roz­pręż­nym, skra­pla­czem i parownikiem.
   2. Wymie­ni­li­śmy wkład fil­tra fre­onu z funk­cją odkwaszania.
   3. Po zain­sta­lo­wa­niu sprę­ża­rek uzu­peł­ni­li­śmy stan ole­ju w układzie
   4. Wymie­ni­li­śmy stycz­nik głów­ny i soft star­ty spręzarek
   5. Zain­sta­lo­wa­li­śmy zabez­pie­cze­nia ter­micz­ne na każ­dej ze sprężarek

  Pierwszy rozruch pompy ciepła SWP 1600

  Po wyko­na­niu wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści po zala­niu ukła­du nowym czy­stym fre­onem uru­cho­mi­li­śmy pom­pę na 24 godzi­ny. Po tym cza­sie ponow­nie odzy­ska­li­śmy cały wkład fre­onu, wyssa­li­śmy cały olej ze sprę­ża­rek zastę­pu­jąc go nowym czy­stym. Wymie­ni­li­śmy wkład fil­tra rów­nież z funk­cją odkwaszania.

  Ponow­ny roz­ruch pom­py cie­pła, urzą­dze­nie pra­cu­je popraw­nie szyb­ko osią­ga żąda­ne tem­pe­ra­tu­ry a sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no. Jed­nak za oko­ło trzy mie­sią­ce nale­ży ponow­nie wymie­nić cały wkład ukła­du freonowego.

  5/5 (1 Review)