AQUACIAT2 CIAT LCD

5/5 — (4 votes) 

Został do Nas dostar­czo­ny chil­ler CIAT LCD540V, urzą­dze­nie zosta­ło naby­te na zachodzie. 

Wła­ści­ciel przed insta­la­cją urzą­dze­nia na dachu posta­no­wił je oddać w nasze ręce celem peł­ne­go ser­wi­su chil­ler ciat  i przy­go­to­wa­nia go pracy.

Agre­ga­ty wody lodo­wej to Naszym zda­niem jed­ne z lep­szych urzą­dzeń do chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej wody. Pro­du­cent nie oszczę­dzał na pod­ze­spo­łach, rury dość gru­be i solid­nie osa­dzo­ne. Co do pro­du­cen­ta tyl­ko chwa­lić nato­miast kolej­ny raz Nie­miec plu­je nam w twarz.

Przegląd zerowy chiller Aquaciat2 CIAT LDC540V

Szkop sprze­dał urzą­dze­nie i z pew­no­ścią dostał żąda­ną kwo­tę a jed­nak posta­no­wił POLAKOWI zagrać na nosie

 1. Naru­szył wen­tyl­ki na insta­la­cji fre­ono­wej tak by czyn­nik cią­gle uciekał
 2. Przy­wró­cił wszel­kie nasta­wy ste­row­ni­ka do usta­wień fabrycznych
 3. Zabrał dwie zwo­ry z pły­ty sterowniczej 

Jak oni Nas nie lubią

Czynności serwisowe chiller Aquaciat2 CIAT LDC540V

 1. Na wstę­pie odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy reszt­ki fre­onu z insta­la­cji agre­ga­tu wody lodowej
 2. Wypeł­ni­li­śmy układ azo­tem tech­nicz­nym — kon­tro­la szczel­no­ści czas testu 36 godzin przy 16 Bar
 3.  Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści skraplacze
 4.  Po teście szczel­no­ści wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nię i wla­li­śmy do ukła­du nowy czy­sty freon.
 5. Pro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ka i odna­le­zie­nie bra­ku­ją­cych zwor
 6. Roz­ruch i kalibracja
 7. Napra­wa falow­ni­ka na wen­ty­la­to­rze pierw­szym głów­nym — nie­ste­ty falow­nik uszko­dzo­ny nale­ża­ło go naprawić.
 8. Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­ża­rek wynik pomia­ru pozy­tyw­ny w normie
 9. Pomiar wydaj­no­ści sprę­ża­rek rów­nież pozytywny

W chwi­li obec­nej urzą­dze­nie dzia­ła popraw­nie i jest goto­we do pra­cy. Zle­ce­nio­daw­ca po insta­la­cji urzą­dze­nia oraz wpię­ciu go do insta­la­cji wody lodo­wej zade­kla­ro­wał Nam roz­ruch więc jesz­cze tro­chę dopi­sze­my może opu­bli­ku­je­my nowy film. Ser­wis Ciat