KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA CHŁODZENIE HAL

KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA I CHŁODZENIE HAL O ile będąc na waka­cjach cze­ka­my tyl­ko na upal­ne dni, aby cie­szyć się w peł­ni z dłu­go wycze­ki­wa­ne­go urlo­pu, to gdy mamy na myśli wyma­rzo­ne warun­ki kli­ma­tycz­ne np. w hali pro­duk­cyj­nej,  to na pew­no nie będzie to tem­pe­ra­tu­ra powy­żej 30°C. Dla­cze­go tak waż­ne jest odpo­wied­nie chło­dze­nie hal prze­my­sło­wych? Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra w hali pro­duk­cyj­nej ma nega­tyw­ny wpływ na zdro­wie ludz­kie. Pra­cow­ni­cy, któ­rzy eks­po­no­wa­ni są na dzia­ła­nie wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry muszą robić częstsze…

Więcej

Klimatyzacja hal przemysłowych

Klimatyzacja hal przemysłowych

5 / 5 ( 2 votes ) Kli­ma­ty­za­cja hal prze­my­sło­wych | Chło­dze­nie powierzch­ni wie­lo­ga­ba­ry­to­wych Jeśli mówi­my o chło­dze­niu prze­my­sło­wym i komer­cyj­nym to w pierw­szym przy­pad­ku mamy na myśli duże hale pro­duk­cyj­ne w któ­rych ze wzglę­du na zacho­dzą­ce pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne.  Wydzie­la­ją się duże ilo­ści cie­płe­go powie­trza, któ­re obni­ża­ją kom­fort pra­cy i mogą być rów­nież nie­bez­piecz­ne dla per­so­ne­lu. Z uwa­gi na spo­sób dzia­ła­nia wen­ty­la­cji moż­na roz­róż­nić: Wen­ty­la­cję natu­ral­ną (gra­wi­ta­cyj­ną) — opar­tą o zasa­dę róż­ni­cy ciśnień powie­trza wewnętrznego…

Więcej

KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ Sys­te­my ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji (z j. ang. HVAC) to ukła­dy mają­ce na celu zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków ter­micz­nych np. per­so­ne­lo­wi pra­cow­ni­cze­mu bądź pro­ce­so­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu. Wyżej wymie­nio­ne roz­wią­za­nia znaj­du­ją swo­je zasto­so­wa­nie w róż­ne­go rodza­ju gałę­ziach prze­my­słu, han­dlu, urzę­dach czy loka­lach miesz­kal­nych. Sys­tem ma za zada­nie zaopa­trzyć poszcze­gól­ne sek­cje, pomiesz­cze­nia w czy­ste powie­trze, któ­re w zależ­no­ści od wyma­gań jest pod­grze­wa­ne bądź schła­dza­ne. Rodzaj zasto­so­wa­ne­go sche­ma­tu HVAC zale­ży przede wszyst­kim od: panu­ją­ce­go kli­ma­tu na danym…

Więcej

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA PRODUCT

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH FIRMY CLIMA PRODUCTSKIC ROBERT APTACY Fir­ma SKIC Robert Apta­cy, jak już wcze­śniej wspo­mi­na­li­śmy, pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność, doty­czą­ca kom­plek­so­we­go ser­wi­su sys­te­mów chło­dze­nia. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo rów­nież usłu­gę kon­ser­wa­cji oraz napra­wy sys­te­mów Cli­ma Pro­dukt. Wspo­mnia­na mar­ka wywo­dzi się z rodzi­me­go ryn­ku, co poka­zu­je, że nie tyl­ko zagra­nicz­ne kon­cer­ny muszą wieść prym w tej dzie­dzi­nie. Coraz śmie­lej pol­skie fir­my wcho­dzą na rynek kli­ma­ty­za­cji, ofe­ru­jąc sprzęt nie odbie­ga­ją­cy para­me­tra­mi i trwa­ło­ścią od…

Więcej

NAPRAWA POMP HYDRAULICZNYCH

NAPRAWA I REGENERACJA POMP HYDRAULICZNYCHSKIC ROBERT APTACY Dzię­ki wdro­że­niu zaawan­so­wa­nych  ukła­dów hydrau­licz­nych, prze­mysł świa­to­wy zro­bił ogrom­ny postęp. To wła­śnie te roz­wią­za­nia przy­czy­ni­ły się do uspraw­nie­nia wie­lu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Wspo­mnia­na tech­no­lo­gia czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest w życiu codzien­nym, choć­by w pojaz­dach samo­cho­do­wych. Aże­by zro­zu­mieć koniecz­ność regu­lar­ne­go ser­wi­su pomp hydrau­licz­nych oraz poznać naj­częst­sze przy­czy­ny awa­rii, nale­ży zro­zu­mieć ich budo­wę oraz zasa­dę dzia­ła­nia. Dzia­ła­nie ukła­du hydrau­licz­ne­go w głów­nej mie­rze pole­ga na prze­pły­wie okre­ślo­ne­go medium pod odpo­wied­nim ciśnieniem,…

Więcej

HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDRAULIKA SIŁOWA – Robert Apta­cy W dzi­siej­szym arty­ku­le bli­żej przyj­rzy­my się zagad­nie­niu hydrau­li­ki siło­wej. Aby zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów hydrau­licz­nych, nale­ży przede wszyst­kim zacząć od pod­sta­wo­wych pojęć i zasad zwią­za­nych z tą tema­ty­ką. Co to jest w ogó­le hydrau­li­ka? Hydrau­li­ka to nic inne­go jak dział tech­ni­ki, któ­ry zaj­mu­je się  meto­da­mi prze­no­sze­nia sił oraz momen­tów sił, na okre­ślo­ne ele­men­ty maszyn, z wyko­rzy­sta­niem cie­czy pod okre­ślo­nym ciśnie­niem. Aby lepiej zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów pneu­ma­tycz­nych, nale­ży jesz­cze wyjaśnić…

Więcej

KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO

5 / 5 ( 1 vote ) KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO – Robert Apta­cy Naj­po­pu­lar­niej­szą cie­czą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych jest woda. Jej efek­tyw­ność dzia­ła­nia nie jest wyłącz­nie uza­leż­nio­na od jej tem­pe­ra­tu­ry ale rów­nież od jako­ści. Wystę­po­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń we wspo­mnia­nej cie­czy może pro­wa­dzić do osa­dza­nia się róż­ne­go pocho­dze­nia osa­dów, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do wyraź­ne­go spad­ku wydaj­no­ści pro­ce­sów wymia­ny ter­micz­nej oraz nie­rzad­ko są przy­czy­na­mi poważ­nych i kosz­tow­nych uszko­dzeń poszcze­gól­nych ele­men­tów układu.…

Więcej

KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO

5 / 5 ( 1 vote ) KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO – Robert Apta­cy Naj­po­pu­lar­niej­szą cie­czą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych jest woda. Jej efek­tyw­ność dzia­ła­nia nie jest wyłącz­nie uza­leż­nio­na od jej tem­pe­ra­tu­ry ale rów­nież od jako­ści. Wystę­po­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń we wspo­mnia­nej cie­czy może pro­wa­dzić do osa­dza­nia się róż­ne­go pocho­dze­nia osa­dów, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do wyraź­ne­go spad­ku wydaj­no­ści pro­ce­sów wymia­ny ter­micz­nej oraz nie­rzad­ko są przy­czy­na­mi poważ­nych i kosz­tow­nych uszko­dzeń poszcze­gól­nych ele­men­tów układu.…

Więcej

POMPY HYDRAULICZNE

POMPY HYDRAULICZNE – Robert Apta­cy Od stu­le­ci ludzie na róż­ny spo­sób sta­ra­li się wyko­rzy­stać pra­wa fizy­ki. Dzi­siaj w wie­lu dzie­dzi­nach życia codzien­ne­go, mamy tego nie­mal nama­cal­ny dowód. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści cie­czy, były od zawsze w krę­gu zain­te­re­so­wań sze­ro­kiej rze­szy naukow­ców z całe­go świa­ta. Licz­ne eks­pe­ry­men­ty i pró­by, dały efek­ty w posta­ci wie­lu roz­wią­zań, sto­so­wa­nych w opar­ciu o zja­wi­ska zacho­wa­nia się cie­czy – pra­wa hydro­me­cha­ni­ki. Wła­śnie ta wąska dzie­dzi­na fizy­ki stwo­rzy­ła pod­wa­li­ny, roz­wo­ju tech­no­lo­gii zwią­za­nej z wykorzystaniem…

Więcej

SYSTEMY HVAC

SYSTEMY HVAC – Robert Apta­cy  Sys­te­my HVAC znaj­du­ją swo­je sze­ro­kie zasto­so­wa­nie nie tyl­ko w pro­ce­sie chło­dze­nia ale tak­że pod­grze­wa­nia powie­trza. Prze­zna­cze­niem wymie­nio­nych urzą­dzeń jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go mikro­kli­ma­tu, któ­ry nie tyl­ko jest wyma­ga­ny w miej­scach, gdzie pra­cu­ją czy też prze­by­wa­ją ludzie ale rów­nież w pomiesz­cze­niach w któ­rych prze­bie­ga­ją skom­pli­ko­wa­ne i kosz­tow­ne pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne. Współ­cze­sne sys­te­my HVAC, już nie tyl­ko pod­grze­wa­ją i chło­dzą powie­trze ale tak­że dba­ją o jego jakość, pod wzglę­dem pozio­mu wil­got­no­ści i czy­sto­ści. Zasada…

Więcej
1 2 3 4 5 22