Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Tech­ni­ka kli­ma­ty­za­cyj­na i chłod­ni­cza sta­je się coraz bar­dziej zaawan­so­wa­na. Więk­szość klien­tów wyma­ga już nie tyl­ko spraw­nie dzia­ła­ją­cych sys­te­mów kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych, speł­nia­ją­cych okre­ślo­ne przez nich kry­te­ria. Ale chcą tak­że, by dany sys­tem był jak naj­prost­szy w obsłu­dze. Obec­nie w więk­szo­ści insta­la­cji chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych sto­su­je się więc wyso­ko wyspe­cja­li­zo­wa­ną auto­ma­ty­kę sterowniczą.Która nie tyl­ko do mini­mum zmniej­sza koniecz­ność sta­łej kon­tro­li usta­wień i inge­ren­cji czło­wie­ka, ale tak­że zapew­nia bez­pie­czeń­stwo eks­plo­ato­wa­nych urządzeń. 

Auto­ma­ty­ka chłod­ni­cza i kli­ma­ty­za­cyj­na odpo­wia­da za ste­ro­wa­nie i zabez­pie­cze­nie urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Odpo­wied­nio dobra­na zapew­nia pra­wi­dło­wą pra­cę całej insta­la­cji. Insta­la­cję chłod­ni­czą i kli­ma­ty­za­cyj­ną moż­na zapro­jek­to­wać zarów­no z tra­dy­cyj­nych pod­ze­spo­łów, dosto­so­wu­jąc całość para­me­trów do indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań klien­ta. Jak i zapro­jek­to­wać ją z naj­no­wo­cze­śniej­szych, w peł­ni skom­pu­te­ry­zo­wa­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia cała insta­la­cją. Odpo­wied­nio dobra­ne ste­ro­wa­nie zapew­ni nie tyl­ko odpo­wied­nie para­me­try tem­pe­ra­tu­ro­we, ale tak­że umoż­li­wi kon­tro­lę wil­got­no­ści powie­trza wewnątrz pomiesz­czeń i komór chłod­ni­czych. Coraz czę­ściej klien­ci decy­du­ją się tak­że na mon­taż sys­te­mów ste­ro­wa­nia auto­ma­ty­ką z peł­nym i pro­fe­sjo­nal­nym sys­te­mem kon­tro­li, któ­ry moni­to­ru­je dzia­ła­nie wszyst­kich ele­men­tów wykonawczych. 

Pozwa­la to wydłu­żyć okres użyt­ko­wa­nia dane sys­te­mu, dia­gno­zo­wać układ spo­za obiek­tu, w któ­rym został zain­sta­lo­wa­ny. Sys­tem przy­po­mi­na tak­że o ter­mi­nach koniecz­nych prze­glą­dów oraz zapi­su­je wszyst­kie zaist­nia­łe wyda­rze­nia i para­me­try urzą­dzeń, co w przy­pad­ku awa­rii pozwa­la szyb­ko usta­lić uster­kę. Cały sys­tem ste­row­ni­czy skła­da się z wie­lu urzą­dzeń. Bar­dzo waż­ne jest odpo­wied­nie dobra­nie naj­bar­dziej opty­mal­nych para­me­trów wszyst­kich ele­men­tów wyko­naw­czych, tak by Dobo­rem i pro­jek­to­wa­nie takiej insta­la­cji powin­ny się zaj­mo­wać jedy­nie wyspe­cja­li­zo­wa­ne firmy.

Sterowniki

Ste­row­ni­ki słu­żą do usta­wia­nia wybra­nych para­me­trów w insta­la­cji chłod­ni­czej i kli­ma­ty­za­cyj­nej. Naj­czę­ściej wypo­sa­żo­ne są w roz­bu­do­wa­ne mikro­pro­ce­so­ry. Mogą kon­tro­lo­wać od jed­ne­go do kil­ku parow­ni­ków w ukła­dach chłod­ni­czych. Moż­na za ich pomo­cą regu­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę – tak­że auto­ma­tycz­nie w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej lub pory dnia; ste­ro­wa­nie wen­ty­la­to­rem, zawo­ra­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi i roz­pręż­ny­mi, regu­lo­wać start kom­pre­so­ra oraz pomia­ru szko­dli­wych gazów. Mają tak­że funk­cje alar­mów oraz prze­sy­ła­nia danych do cen­tra­li serwisowej.

Ste­row­ni­ki czę­sto zastę­pu­ją pra­cę regu­la­to­ra tem­pe­ra­tu­ry i pre­so­sta­tów. Umoż­li­wia­ją sta­łe utrzy­ma­nie tem­pe­ra­tu­ry na wybra­nym pozio­mie, bez koniecz­no­ści sta­łej kon­tro­li nasta­wień. Co bar­dzo istot­ne przez cały czas będzie kon­tro­lo­wa­ny stan wszyst­kich urzą­dzeń, co zabez­pie­cza je przed uszko­dze­niem. Dobrze dobra­na auto­ma­ty­ka pozwa­la na duże oszczęd­no­ści energii.

Nowo­cze­sne ste­row­ni­ki dosko­na­le spraw­dza­ją się zarów­no w urzą­dze­niach i komo­rach chłod­ni­czych jak i kli­ma­ty­za­cyj­nych, nawet z kon­tro­lą warun­ków klimatyczno-środowiskowych.

Ste­row­ni­ki naj­czę­ściej wystę­pu­ją w dwóch rodza­jach modu­łów pane­lo­wym i z moż­li­wo­ścią mon­ta­żu na szy­nie. Moż­na je łączyć ze sobą w sys­te­my ste­row­ni­cze za pomo­cą magi­stra­li trans­mi­sji danych . Sys­te­my ste­row­ni­cze naj­czę­ściej są wyko­rzy­sty­wa­ne w dużych obiek­tach. Taki sys­tem pozwa­la na na zdal­ną obsłu­gę całej insta­la­cji chłod­ni­czej i kli­ma­ty­za­cyj­nej. Popu­lar­ne są sys­te­my Adap-Kool Dan­foss i Newell2 fir­my Digitel.

Ste­row­nik fir­my Dan­foss kosz­tu­je 500 – 700 zł.

Regulatory temperatury

Naj­czę­ściej uży­wa­ne są elek­tro­nicz­ne regu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry zwa­ne parametrycznymi.

Coraz popu­lar­nie sta­ją się tak­że regu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry swo­bod­nie pro­gra­mo­wa­ne. Ich głów­na zale­tą jest moż­li­wość skon­fi­gu­ro­wa­nia ich zgod­nie z indy­wi­du­al­ny­mi wyma­ga­nia­mi klienta.

Jed­nak tego typu regu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry są już wła­ści­wie ste­row­ni­ka­mi. Prost­sze regu­la­to­ry wyko­rzy­stu­je się głów­nie do indy­wi­du­al­nych nasta­wów tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niu – ter­mo­sta­ty i nasta­wów w komo­rach lub meblach chłod­ni­czych. Regu­la­to­ry elek­tro­nicz­ne pozwa­la­ją usta­wić róż­ne para­me­try w róż­nych prze­dzia­łach czasowych.

Regu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry w urzą­dze­niach kli­ma­ty­za­cyj­nych naj­czę­ściej łączą się bez­prze­wo­do­wo z modu­łem kli­ma­ty­za­cyj­nym, któ­ry usta­wia i zapi­su­je odpo­wied­nie para­me­try dla dane­go pomieszczenia.

Dziś coraz czę­ściej do kon­tro­li tem­pe­ra­tu­ry sto­su­je się ste­row­ni­ki z mikro­pro­ce­so­rem, któ­re dają więk­sze moż­li­wo­ści tak kon­tro­li tem­pe­ra­tu­ry, jak i wszyst­kich wystę­pu­ją­cych zdarzeń.

Naj­prost­sze elek­tro­nicz­ne regu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry moż­na kupić za 80 — 150 zł.

Czuj­ni­ki temperatury

Tak w chłod­nic­twie, jak i w kli­ma­ty­za­cji bar­dzo istot­nym ele­men­tem jest utrzy­my­wa­nie sta­łej tem­pe­ra­tu­ry w całym pomiesz­cze­niu lub komo­rze chłod­ni­czej, nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej. W kon­tro­li nasta­wień poma­ga­ją czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry. Czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry słu­żą do pomia­ru tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia lub komo­ry chłod­ni­czej. Czę­sto tak­że mie­rzą tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną – mon­to­wa­ne są wów­czas na ścia­nach zewnętrz­nych. Pozwa­la to lepiej dosto­so­wać wszyst­kie para­me­try usta­wień urzą­dzeń. W przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry umiesz­cza się tak­że w kana­łach wen­ty­la­cyj­nych. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia w pomiesz­cze­niu lub komo­rze chłod­ni­czej naj­czę­ściej umiesz­cza się od jed­ne­go do trzech czuj­ni­ków temperatury.

Naj­czę­ściej uży­wa­ne są na pol­skim ryn­ku firm: Danfoss,

Czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry moż­na kupić za oko­ło 20 – 30 zł, czuj­ni­ki fir­my Dan­foss kosz­tu­ją w zależ­no­ści od rodza­ju 100 – 150 zł.

Elek­tro­za­wo­ry zwa­ne tak­że zawo­ra­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi to zawo­ry otwie­ra­ne i zamy­ka­ne sygna­łem elek­trycz­nym. W chłod­nic­twie i kli­ma­ty­za­cji uży­wa się elek­tro­za­wo­róww EVR nor­mal­nie zamknię­tych NC – nor­mal clo­se. W sta­nie spo­czyn­ku nie prze­pusz­cza­ją one gazu lub cie­czy, otwie­ra­ją się jedy­nie wów­czas, gdy do cew­ki docho­dzi prąd. W sys­te­mach kli­ma­ty­za­cyj­nych sto­so­wa­ne są elek­tro­za­wo­ry bez­po­śred­nie­go i pośred­nie­go dzia­ła­nia z serwosterowaniem.

Zawo­ry elek­tro­ma­gne­tycz­ne sto­su­je się je wraz z elek­tro­nicz­ny­mi regu­la­to­ra­mi lub ste­row­ni­ka­mi, któ­re kon­tro­lu­ją ich pracę.

Zawo­ry roz­pręż­neich głów­nym zada­niem jest roz­prę­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go oraz sta­łe napeł­nia­nia parow­ni­ka czyn­ni­kiem chłod­ni­czym. Mon­to­wa­ne są bez­po­śred­nio przed parow­ni­kiem. Sto­so­wa­ne są dwa rodza­je zawo­rów roz­pręż­nych mecha­nicz­ne, zwa­ne tak­że ter­mo­sta­tycz­ny­mi (TEV). Ich głów­ną wadą jest jed­nak zależ­ność od okre­ślo­ne­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, któ­ry moż­na sto­so­wać. Elek­tro­nicz­ny zawór roz­pręż­ny (EEV) moż­na sto­so­wać ze wszyst­ki­mi rodza­ja­mi czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, dodat­ko­wo prze­pły­wy czyn­ni­ka moż­na regu­lo­wać dużo bar­dziej pre­cy­zyj­nie. Zawo­ry tego rodza­ju są tak­że ste­ro­wa­ne przez mikro­pro­ce­so­ry dzię­ki cze­mu cały pro­ces wtry­ski­wa­nia czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go do parow­ni­ka jest dokład­nie kon­tro­wa­ny. Zawo­ry elek­tro­nicz­ne dzie­lą się dodat­ko­wo na pro­por­cjo­nal­ne i impulsowe.

Uży­wa­nie elek­tro­nicz­nych zawo­rów roz­pręż­nych w ukła­dach regu­la­cji umoż­li­wia pra­cę insta­la­cji chłod­ni­czej przy opty­mal­nym zasi­la­niu parow­ni­ka. Dzię­ki więk­szej wydaj­no­ści sprę­żar­ki, krót­szym cza­som odszra­nia­nia i skró­ce­niu dobo­we­go cza­su jej pra­cy moż­na uzy­skać znacz­ne zmniej­sze­nie kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej. Dodat­ko­wo ukła­dy chłod­ni­cze z tym rodza­jem elek­tro­za­wo­rów mają mniej­sze oszro­nie­nie chłod­ni­cy. W ukła­dach tego typu uzy­sku­je się rów­nież więk­szą wil­got­ność powie­trza i mniej­sze waha­nia tem­pe­ra­tu­ry. Co rów­nie istot­ne dzię­ki krót­sze­mu cza­so­wi pra­cy zwięk­sza się żywot­ność insta­la­cji. Zawo­ry elek­tro­nicz­ne umoż­li­wia­ją opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie obję­to­ści parownika.

Dan­foss 1200 – 1500 zł

Wen­ty­la­to­ry to urzą­dze­nia stru­mie­nio­we, któ­re trans­por­tu­ją powie­trze i wytwa­rza­ją ciśnie­nie. W chłod­nic­twie i kli­ma­ty­za­cji uży­wa się wen­ty­la­to­rów osio­wych. Ich głów­nym zada­niem jest odbiór cie­pła, któ­re powsta­je pod­czas pra­cy urzą­dzeń i pro­ce­sach zacho­dzą­cych w trak­cie obni­ża­nia temperatury.

W chłod­nic­twie i kli­ma­ty­za­cji waż­ne jest prze­tła­cza­nie dużych ilo­ści powie­trza przy róż­ni­cy ciśnień 50–200 Pa. Stąd naj­czę­ściej uży­wa się wen­ty­la­to­rów osio­wych z dłu­gi­mi skrzydłami.

Więk­szość mode­li wen­ty­la­to­rów osio­wych może pra­co­wać w zakre­sie tem­pe­ra­tur od +70 ºC do – 40 ºC oraz przy względ­nej wil­got­no­ści docho­dzą­cej do 95%. Zale­tą tego typu wen­ty­la­to­rów są ich nie­wiel­kie roz­mia­ry, mały pobór mocy i niski poziom hałasu.

Ceny: fir­my EBM – 250 – 1200 zł.

Prze­pust­ni­ce powie­trzasłu­żą do regu­la­cji prze­pły­wu powie­trza. To jeden z pod­sta­wo­wych ele­men­tów w insta­la­cjach kli­ma­ty­za­cyj­nych. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są prze­pust­ni­ce powie­trza jed­no i dwu­płasz­czy­zno­we. Ich pre­cy­zyj­ny dobór wpły­wa na cały sys­tem kli­ma­ty­za­cyjny.

Pre­so­sta­ty, czy­li czuj­ni­ki róż­ni­cy ciśnień naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są do kon­tro­li pra­cy wen­ty­la­to­rów – jeśli nastą­pi awa­ria wen­ty­la­to­ra pre­so­stat wyłą­czy urzą­dze­nie i uru­cho­mi alarm. Pre­so­sta­ty uży­wa się tak­że w kon­tro­li czy­sto­ści fil­trów powie­trza, jeśli ciśnie­nie spad­nie poni­żej usta­lo­ne­go pozio­mu, wów­czas zosta­nie uru­cho­mio­na insta­la­cja alarmowa.

Popu­lar­ne pre­so­sta­ty w sze­ro­kim wybo­rze ofe­ru­ją fir­my Alco i Danco.

Ceny pre­so­sta­tów waha­ją się od 100,00 do 1000 zł. Alco – 100–150 zł. Pre­so­stat podwój­ny 200–250 zł, Dan­co 150–250 zł.

Czuj­ni­ki

Czuj­ni­ki wycie­ku fre­onu, detek­to­ry gazów naj­czę­ściej mają kon­tro­lo­wać stę­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w pomiesz­cze­niu, w któ­rym są zain­sta­lo­wa­ne lub w insta­la­cji chłod­ni­czej. W przy­pad­ku pod­wyż­sze­nia dopusz­czal­nych przez nor­my stę­żeń auto­ma­tycz­nie zosta­je uru­cho­mio­ny alarm. Naj­now­sze detek­to­ry gazów są przy­łą­czo­ne do sys­te­mu auto­ma­tycz­ne­go ste­ro­wa­nia. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu w momen­cie gwał­tow­ne­go wycie­ku gazu, sys­tem auto­ma­tycz­nie wyłą­cza chło­dze­nie i załą­cza wen­ty­la­cję. Wysła­ny zosta­je tak­że sygnał do elek­tro­za­wo­rów, któ­re się zamy­ka­ją, odci­na­jąc dal­szy wyciek fre­onu lub inne­go czyn­ni­ka chłodniczego.

Roz­miesz­cze­nie czuj­ni­ków i ich rodzaj powi­nien być zapla­no­wa­ny już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia insta­la­cji kli­ma­ty­za­cyj­nej. Oprócz czuj­ni­ków wycie­ku fre­onu war­to tak­że zain­sta­lo­wać insta­la­cję alar­mo­wą, któ­ra ostrze­że oso­by prze­by­wa­ją­ce w stre­fie zagrożenia.

Naj­czę­ściej jed­nak uży­wa się ręcz­nych czuj­ni­ków wycie­ku fre­onu. Takie czuj­ni­ki pozwa­la­ją w spo­sób bar­dzo pre­cy­zyj­ny zna­leźć źró­dło wycie­ku gazu.

Cena ręcz­nych czuj­ni­ków gazów, któ­re pozwa­la­ją dokład­nie okre­ślić miej­sce wycie­ku wyno­si oko­ło 900 zł

Dobo­rem poszcze­gól­nych urzą­dzeń i okre­śle­niem ich para­me­trów mogą się zaj­mo­wać jedy­nie spe­cja­li­ści. Wszyst­kie pra­ce zwią­za­ne z wyko­na­niem sys­te­mów kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych trze­ba więc zle­cić fir­mie, któ­ra potra­fi zain­sta­lo­wać daną insta­la­cję. Jed­ną z takich firm jest SKiC – Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji, któ­ra ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży kli­ma­ty­za­cyj­nej oraz posia­da wszyst­kie nie­zbęd­ne uprawnienia.

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza

Naprawa automatyki wentylacja

naprawa sterowania wentylacji

automatyka chłodnicza

naprawa automatyki chłodniczej Warszawa

Naprawa szaf sterowniczych Warszawa

Automatyka przemysłowa serwis

modernizacja szaf sterowniczych Warszawa

automatyka chłodnicza

Automatyka przemysłowa serwis

modernizacja szaf sterowniczych Warszawa

naprawa automatyki chłodniczej Warszawa

Naprawa automatyki wentylacja

naprawa sterowania wentylacji

Naprawa szaf sterowniczych Warszawa

Automatyka wentylacji Warszawa

automatyka Warszawa

automatyka chłodnicza Warszawa

automatyka klimatyzacji Warszawa

automatyka i sterowanie Warszawa

automatyka i sterowanie klimatyzacji Warszawa

automatyka i sterowanie wentylacji Warszawa

automatyka i sterowanie central wentylacyjnych

Warszawa automatyka i sterowanie chłodnictwa Warszawa

Miernictwo przemysłowe

Danfoss Warszawa

sterowniki Warszawa

Szafy sterownicze Warszawa

sterowanie klimatyzacja Warszawa

sterowanie wentylacja Warszawa

szafy sterownicze klimatyzacja Warszawa

szafy sterownicze chłodnictwo Warszawa

szafy sterownicze wentylacja Warszawa

rozdzielnice klimatyzacja Warszawa

rozdzielnice chłodnictwo Warszawa

usuń taksonomię rozdzielnice wentylacja Warszawa

rozdzielnice wentylacja Warszawa

sterownice na zamówienie Warszawa

sterownice specjalne Warszawa

sterownice standardowe Warszawa

szafy krosowe Warszawa

szafy krosowe na zamówienie Warszawa

szafy krosowe specjalne Warszawa

szafy krosowe standardowe Warszawa

projektowanie automatyki Warszawa

montaż szaf sterowniczych Warszawa

schematy szaf sterowniczych Warszawa

szafy sterownicze Warszawa

szafy sterujące Warszawa

szafy zasilające Warszawa

automatyka przemysłowa Warszawa

sterowniki PLC Warszawa

sterowniki Moeller Warszawa

sterowniki Schneider Warszawa

Simatic Warszawa

układy automatyki Warszawa

projekty elektryki i sterowania Warszawa

projekty elektryki i automatyki Warszawa

komponenty automatyki Warszawa

rozdzielnice nn Warszawa

instalacje elektryczne Warszawa

automatyka i elektronika Warszawa

elektryka sterowanie Warszawa

urządzenia sterujące Warszawa

urządzenia elektroniczne Warszawa

pulpity sterujące Warszawa

usługi elektryczne Warszawa

modernizacja automatyki i sterowania Warszawa

czujniki elektryczne i elektroniczne Warszawa

sensory Warszawa

Modernizacja szaf sterowniczych Warszawa

automatyka wentylacji Warszawa

pulpity sterownicze Warszawa

sterownice

szafy krosowe

szafy automatyki

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kontaktowego

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awarii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usługę.