Serwis chiller Hitema

4.6/5 — (40 votes) 

Auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chil­ler Hite­ma | SKiC Robert Apta­cy - Chłod­nic­two przemysłowe

Doradz­two i opty­ma­li­za­cja. Zawo­do­wo wspie­ra­my Naszych Klien­tów 24/7, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie utrzy­mać bez­pie­czeń­stwo, jak i nie­zmien­ną sku­tecz­ność, nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dia­gno­stycz­ne, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie nie­za­wod­no­ści sys­te­mów oraz maszyn, któ­ra w kon­se­kwen­cji prze­kła­da się na znie­wa­la­ją­ce wyni­ki i żywot­ność na potrze­bę Użyt­kow­ni­ka. Pro­fi­lak­ty­ka wyko­ny­wa­nych dzia­łań kon­ser­wa­cyj­nych bez­po­śred­nio wpły­wa na budżet oraz wszel­kie kosz­ty zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją ukła­dów HVAC/R. Na korzy­ści zwią­za­ne z dzia­ła­niem sys­te­mu, prze­kła­da się arma­tu­ra kon­tro­l­no-pomia­ro­wa o feno­me­nal­nej dokład­no­ści pomiarowej.

Wydaj­ność. Efek­tyw­ność. Bez­pie­czeń­stwo. Chęć w dąże­niu do per­fek­cji oraz zwią­za­ne z nim wyzwa­nia otwie­ra­ją przed Nami nowe moż­li­wo­ści. Obsłu­ga i wspar­cie tech­nicz­ne będą­ce nie­roz­łącz­ną czę­ścią funk­cjo­no­wa­nia klu­czo­wych przed­się­biorstw. Wszel­kie dzia­ła­nia dia­gno­stycz­ne, jak i pre­wen­cyj­ne posze­rza­ją dzia­ła­nie w obsza­rze chło­dze­nia, a tak­że pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na pozy­cję SKiC Robert Apta­cy na tle konkurencji. 

Dba­my o Two­je bez­pie­czeń­stwo w każ­dej chwi­li! Naj­no­wo­cze­śniej­sze for­my pomia­ro­we oraz apa­ra­tu­ry w bez­po­śred­ni spo­sób wpły­wa­ją na roz­po­zna­wal­ność Nasze­go Ser­wi­su. Kom­pe­ten­cje poprze­dzo­ne są wie­lo­let­nim doświad­cze­niem oraz wie­dzą w bran­ży HVAC/R, się­ga­ją­cym bli­sko 20 lat. Nasza doświad­czo­na kadra pra­cow­ni­cza kie­ru­je się rze­tel­no­ścią, odpo­wie­dzial­no­ścią oraz sza­cu­nek do Klien­ta. Zyskaj dzię­ki współ­pra­cy z Naszą Fir­mą już dziś!

Autoryzowany serwis chiller Hitema

Serwis chiller Hitema

Pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia mają­ce na celu mini­ma­li­stycz­ny wpływ na Śro­do­wi­sko, a tak­że pozy­tyw­ny bilans CO2. Wie­dza i doświad­cze­nie będą­ce klu­czem do suk­ce­su. Dia­gno­sty­ka ukła­dów chło­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń Hite­ma o wydaj­no­ści chłod­ni­czej od 1 kW, aż do 1200 kW na tere­nie całej Pol­ski. Usłu­gi ser­wi­so­wo-napraw­cze, w któ­rych to dostęp mamy do ory­gi­nal­nych pod­ze­spo­łów, bądź też ele­men­tów robo­czych. Ana­li­za spek­tro­che­micz­na prze­kła­da­ją­ca się na żywot­ność ele­men­tów robo­czych, a tym samym ich dopa­so­wa­ne sma­ro­wa­nie. Prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we ukła­dów HVAC/R na tere­nie całej Polski.

Agre­ga­ty wody lodo­wej Hite­ma to urzą­dze­nia, któ­rych głów­ną funk­cją, a jed­no­cze­śnie zada­niem jest utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków. Arma­tu­ra kon­tro­l­no-pomia­ro­wa wyróż­nia­ją­ca się osza­ła­mia­ją­cą dokład­no­ścią pomia­ro­wą w bez­po­śred­ni spo­sób wpły­wa na funk­cjo­nal­ność ukła­du. Sta­bil­ność w zakre­sie chło­dze­nia będą­ca wyni­kiem płyn­nej regu­la­cji w zakre­sie 0–10 V oddzia­łu­jąc tym samym na efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną EER, bądź COP. Róż­no­rod­ność w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, bądź nawet i wer­sji kolo­ry­stycz­nej przy­czy­nia się do dużej popu­lar­no­ści w bran­ży HVAC/R. Dowiedz się wię­cej na ten temat. 

Chil­le­ry pro­ce­so­we Hite­ma mają­ce wpływ na lep­szą przy­szłość, a tym samym bilans CO2. Ultra­no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia wyróż­nia­ją­ce się kom­pak­to­wą budo­wą, jak rów­nież współ­czyn­ni­kiem GWP rów­nym 1 (w przy­pad­ku R410A jest to, aż 2.088). Płyn­na regu­la­cja temp. skra­pla­nia prze­kła­da się na sta­bil­ność w zakre­sie temp. paro­wa­nia, a to nato­miast wpły­wa na pra­wi­dło­wy odbiór cie­pła wyno­szą­cy, aż +/- 0,1 K. Róż­no­rod­ność będą­ca wyni­kiem sper­so­na­li­zo­wa­nych ele­men­tów robo­czych, jak rów­nież pozio­mu gło­śno­ści. Kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne mniej­sze o bli­sko 65% wzglę­dem tra­dy­cyj­nych ukła­dów to efekt chło­dze­nia swo­bod­ne­go wyko­rzy­stu­ją­ce­go warun­ki zewnętrz­ne. Czy­taj więcej…

Serwis chiller Hitema

Dzia­ła­nia zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­kła­da­ją się na sta­bil­ność i bez­pie­czeń­stwo, a na doda­tek na wszel­kie kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Opty­ma­li­za­cja sys­te­mów ma na celu zapew­nie­nie nie­zmien­nej efek­tyw­no­ści i bez­pie­czeń­stwa nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Do moż­li­wo­ści przed­wcze­sne­go dzia­ła­nia wobec awa­rii, jak i ich wykry­wa­nia, przy­czy­nia­ją się facho­we usłu­gi doradz­twa oraz  dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych form pomia­ro­wych. Chęć w dąże­niu do per­fek­cji otwie­ra przed Nami nowe możliwości!

Zyskaj przewagę już dziś: 

  1. Pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie 24/7. Ste­ro­wa­nie sys­te­ma­mi HVAC z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go dostę­pu, bądź wizu­ali­za­cji otwie­ra nowe moż­li­wo­ści, jak i przy­czy­nia się do powsta­wa­nia nowych nur­tów. Arma­tu­ra kon­tro­l­no-pomia­ro­wa, któ­ra wyko­nu­je set­ki, a nawet i tysią­ce pomia­rów na sekun­dę w przy­stęp­ny spo­sób wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo dzia­łal­no­ści Naszych Użyt­kow­ni­ków, a w kon­se­kwen­cji na sta­bil­ność zacho­dzą­cych pro­ce­sów. W przy­pad­ku wystę­po­wa­nia wszel­kich uszko­dzeń lub awa­rii, jeste­śmy w sta­nie pil­nie zare­ago­wać i udzie­lić zdal­nej pomo­cy. Dzia­ła­my w tro­sce o dobro i lep­szą przy­szłość Naszych Klien­tów! 
  2. 20 let­nie doświad­cze­nie w bran­ży HVAC. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz sze­ro­ki zakres dzia­łal­no­ści peł­nio­nych w obrę­bie chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go na tere­nie całej Pol­ski przy­czy­nił się do coraz to więk­szej popu­lar­no­ści Naszej Fir­my. Wyzwa­nia oraz przed­się­wzię­cia, któ­rym to Bez­u­stan­nie sta­ra­my się spro­stać na jak naj­wyż­szym pozio­mie, zacho­wu­jąc przy tym bez­pie­czeń­stwo, per­fek­cję, uni­ka­to­wość, a tak­że rze­tel­ność. Na zacho­wa­nie sys­te­ma­tycz­niej oraz sta­łej efek­tyw­no­ści EER oraz COP ukła­dów HVAC prze­kła­da się facho­we wspar­cie ze stro­ny wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry. 
  3. Zmie­rza­nie do per­fek­cji. Pro­sto­ta w użyt­ku, jak i obra­zo­wość Naszych sys­te­mów wyróż­nia się w zesta­wie­niu z kon­ku­ren­cją. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka, a tym samym rze­tel­ną pomoc. Nasza zało­ga jest regu­lar­nie pod­da­wa­na szko­le­niom oraz dowol­nym testom, któ­re mają na celu zwięk­sze­nie ich kom­pe­ten­cji. Chęć nie­sie­nia pomo­cy, a w kon­se­kwen­cji dąże­nie do wspól­ne­go celu świad­czy o tym, iż nie ma dla Nas rze­czy nie moż­li­wych! 
  4. Eko­lo­gicz­na dzia­łal­ność. Dia­gno­sty­ka ukła­dów w zało­że­niu ma na celu zapew­nie­nie sta­łej efek­tyw­no­ści nie­za­leż­nie od warun­ków panu­ją­cych na zewnątrz oraz wszel­kich obcią­żeń ciepl­nych. Regu­lar­ne wyko­ny­wa­nie testów spraw­no­ścio­wych znacz­nie przy­czy­ni się do utrzy­ma­nia solid­no­ści pra­cy, nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Kon­tro­le pod kątem szczel­no­ści oraz inne dzia­ła­nia, mają­ce na celu wery­fi­ka­cję spraw­no­ści w tym zakre­sie, prze­kła­da­ją się na glo­bal­ną aktyw­ność. Posłu­gu­je­my się eko­lo­gicz­ny­mi czyn­ni­ka­mi chłod­ni­czy­mi, któ­rych współ­czyn­nik GWP jest mniej­szy o bli­sko 80%.

Diagnostyka techniczna

Serwis chiller Hitema

Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie zarzą­dza­nia i opty­ma­li­za­cji sys­te­mów chło­dze­nia, zin­te­gro­wa­ne ukła­dy ste­ro­wa­nia z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji obro­to­wej, jak rów­nież wszech­stron­ne i pro­ste w obsłu­dze ukła­dy ze ste­row­ni­ka­mi o prze­kąt­nej rów­nej aż 10″. Wszyst­kie wymie­nio­ne powy­żej czyn­ni­ki pozy­tyw­nie oddzia­łu­ją na pro­duk­tyw­ność oraz spraw­ność. Przy­czy­nia­ją się rów­nież do bez­kon­ku­ren­cyj­nych wyni­ków przez któ­re jeste­śmy w sta­nie spro­stać dowol­nym powsta­łym pro­ble­mom i awa­riom, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści, ale tak­że wydaj­no­ści chłodniczej. 

Nasz Fir­ma jest w sta­nie zapew­nić sta­łą ochro­nę, spraw­ność na naj­wyż­szym pozio­mie, a tak­że bez­pie­czeń­stwo w każ­dej chwi­li. Pomia­ry z feno­me­nal­ną dokład­no­ścią wpły­wa­ją na poziom bez­pie­czeń­stwa dzia­łal­no­ści Użyt­kow­ni­ka, a dodat­ko­wo na ich funk­cjo­no­wa­nie. Ofe­ru­je­my facho­we wspar­cie, któ­re z pew­no­ścią wyróż­nia się na tle innych marek, dzia­ła­ją­cych w bran­ży HVAC/R. Sto­su­je­my aktyw­no­ści pre­wen­cyj­ne i pre­dyk­cyj­ne, któ­re utrzy­mu­ją EER oraz COP na nie­zmien­nym pozio­mie. 

Sprzedaż chiller Hitema

Agre­ga­ty wody lodo­wej Hite­ma wyróż­nia­ją­ce się osza­ła­mia­ją­cy­mi wyni­ka­mi, a tak­że ultra­no­wo­cze­sną budo­wą prze­kła­da­ją­cą się na efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną EER oraz COP. Pro­sto­ta wyni­ka­ją­ca z zasto­so­wań prze­my­sło­wych, a tym samym arma­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­wej o wyso­kiej kla­sy pomia­rach. Chil­le­ry z zakre­su wydaj­no­ści od 1 kW, aż do 1400 kW mają­ce za cel utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków, nie­za­leż­nie od obcią­że­nia ciepl­ne­go. Nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, bądź nawet i urzą­dzeń HVAC/R, któ­rych misją będzie utrzy­ma­nie warun­ków tem­pe­ra­tu­ro­wych od ‑23 oC, aż do +45 oC. Ela­stycz­ność będą­ce wyni­kiem płyn­nej regu­la­cji obro­to­wej 0–10 V, jak rów­nież kom­po­nen­tów robo­czych o ści­śle okre­ślo­nych wartościach.

Wyjąt­ko­we pod każ­dym wzglę­dem! Chil­le­ry, któ­rych ślad węglo­wy oraz emi­sja CO2 jest o bli­sko 80% mniej­szy wzglę­dem tra­dy­cyj­nych ukła­dów fre­ono­wych opar­tych o R404A. Eko­lo­gicz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze z gru­py HFC oraz HFO któ­rych współ­czyn­nik ocie­ple­nia glo­bal­ne­go jest mini­ma­li­stycz­ny, oddzia­łu­jąc tym samym na bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka. Moż­li­wość swo­bod­ne­go chło­dze­nia w bez­po­śred­ni spo­sób oddzia­łu­je na ren­tow­ność przed­się­bior­stwa, a tym samym zuży­cie oraz kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Wymia­na cie­pła z powie­trzem zewnętrz­nym o niż­szej tem­pe­ra­tu­rze umoż­li­wia Nam utrzy­ma­nie sta­łych warun­ków zmniej­sza­jąc zuży­cie ener­ge­tycz­ne o nawet 60%. 

Chil­le­ry chło­dzo­ne powie­trzem alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych ukła­dów fre­ono­wych o niskim współ­czyn­ni­ku efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej EER oraz COP. Wie­lo­funk­cyj­ne ukła­dy chło­dze­nia z moż­li­wo­ścią ste­ro­wa­nia zewnętrz­ne­go przy pomo­cy ste­row­ni­ków PLC o prze­kąt­nej ekra­nu na pozio­mie, aż 10″. Adap­ta­cyj­ne ukła­dy ste­ro­wa­nia wyróż­nia­ją­ce się wyso­ką czę­sto­tli­wo­ścią pomia­ru, a w momen­cie agre­syw­nych mediów kwa­so­od­por­ną budo­wą. Ele­men­ty wyko­ny­wa­ne ze sta­li szla­chet­nej wpły­wa­ją na ich dłu­gą żywot­ność, ale tak­że i na eko­no­micz­ną pra­cę przez cały okres eks­plo­ata­cji. 

Poznaj Nasze możliwości!

Serwis i naprawa chiller Hitema

Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi prze­glą­dów tech­nicz­nych i okre­so­wych agre­ga­tów wody lodo­wej o wydaj­no­ściach w zakre­sie od 1 kW, aż po 1400 kW. Sys­te­ma­tycz­ne testy spraw­no­ścio­we umoż­li­wia­ją wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu maszyn lub dowol­ne­go sprzę­tu chłod­ni­cze­go. Poprzez wyko­rzy­sta­nie naj­wyż­szej jako­ści pod­ze­spo­łów, apa­ra­tu­ry pomia­ro­wej czy doświad­cze­nia, rów­ne­go aż 20 lat, jeste­śmy w sta­nie przed­wcze­śnie wykryć wszel­kie wady ukła­du. Ofe­ru­je­my wspar­cie 24/7, dzię­ki cze­mu nie­ustan­nie może­my chro­nić Naszych Klien­tów przed róż­ne­go rodza­ju awa­ria­mi oraz pod każ­dym aspek­tem. Adap­ta­cja sys­te­mów HVAC pod ści­śle okre­ślo­ne pre­fe­ren­cje Użyt­kow­ni­ka, bądź pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w bez­po­śred­ni spo­sób wpły­nie na żywot­ność ukła­du, a tym samym efek­tyw­ność energetyczną.

Zop­ty­ma­li­zo­wa­ne ukła­dy HVAC/R wyko­rzy­stu­ją­ce nowo­cze­sne for­my chło­dze­nia prze­kła­da­jąc się tym samym na bilans CO2, a tak­że kon­sump­cję ener­ge­tycz­ną. Chło­dze­nie swo­bod­ne wyko­rzy­stu­ją­ce warun­ki zewnętrz­ne w celu utrzy­ma­nia opty­mal­nych i ści­śle okre­ślo­nych war­to­ści. W momen­cie speł­nie­nia kry­te­riów, jak rów­nież war­to­ści nomi­nal­nych układ jest w sta­nie bez­po­śred­nio funk­cjo­no­wać za pomo­cą temp. zewnętrz­nej utrzy­mu­jąc war­to­ści od ‑5 oC, aż do nawet +45 oC. Wspar­cie w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, bądź nawet i usług dia­gno­stycz­nych wpły­wa na kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz eksploatacyjne. 

Autoryzowany serwis Hitema | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe