BITZER CSH7591-90Y

5/5 — (6 votes) 

BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71

Posia­da­my do sprze­da­nia dwie sprę­żar­ki śru­bo­we BITZER CSH7591-90Y-40D. Kom­pre­so­ry kupi­li­śmy i zde­mon­to­wa­li­śmy z sys­te­mu chło­dze­nia któ­ry nigdy nie zapra­co­wał, sys­tem został zbu­do­wa­ny i uru­cho­mio­ny lecz nie pracował.

Krót­ce każ­dej ze sprę­ża­rek zalu­to­wa­li­śmy celem nie wni­ka­nia powie­trza i wil­go­ci do ukła­du, następ­nie ze sprę­żar­ki usu­nę­li­śmy powie­trze — czas próż­ni 16 godzin. Final­nie sprę­żar­ki napeł­ni­li­śmy Azo­tem Technicznym.

Sprężarka BITZER CSH7591-90Y-40D sprężarki sprzedane

BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
Typ: CSH7597-90Y-40D daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71
Prze­pływ:
335 m³/h w napię­ciu 380–420 i czę­sto­tli­wo­ści 50 Hz
404 m³/h w napię­ciu 440–480 i czę­sto­tli­wo­ści 60 Hz
Wydaj­ność chłod­ni­cza: przy ‑5 — 200 kW R134a

Dane sil­ni­ka:
Napię­cie sil­ni­ka: 380–415V PW‑3–50Hz
Mak­sy­mal­ny prąd robo­czy: 162,0 A.
Prąd roz­ru­cho­wy: (wir­nik zablo­ko­wa­ny) 423,0 A D / 686,0 A DD
Maks. Pobór mocy: 96,0 kW
Waga net­to: 600kg
Wymia­ry :
1350 (dł.) x 519 (szer.) x 598 (wys.)
Pod­łą­cze­nie linii ssą­cej: 76mm — 3 1/8 ”
Połą­cze­nie linii tłocz­nej: 54 mm — 2 1/8 ”

Sprę­żar­ka wyma­ga ole­ju BSE1700

Od pra­wie 25 lat zaj­mu­je­my się pro­fe­sjo­nal­nym ser­wi­sem maszyn i urzą­dzeń chłod­ni­czych. Oprócz zaku­pu sprę­żar­ki ofe­ru­je­my rów­nież opcję mon­ta­żu i uruchomienia.
Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu: 501 179 381 lub mailo­wo info@skic.com.pl