Konserwacja układów chłodzenia przemysłowego

Konserwacja układów chłodzenia przemysłowego

Kon­ser­wa­cja ukła­dów chło­dze­nia prze­my­sło­we­go – Skic Robert Apta­cy Naj­po­pu­lar­niej­szą cie­czą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych jest woda. Jej efek­tyw­ność dzia­ła­nia nie jest wyłącz­nie uza­leż­nio­na od jej tem­pe­ra­tu­ry ale rów­nież od jako­ści. Wystę­po­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń we wspo­mnia­nej cie­czy może pro­wa­dzić do osa­dza­nia się róż­ne­go pocho­dze­nia osa­dów, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do wyraź­ne­go spad­ku wydaj­no­ści pro­ce­sów wymia­ny ter­micz­nej oraz nie­rzad­ko są przy­czy­na­mi poważ­nych i kosz­tow­nych uszko­dzeń poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du. Do zanie­czysz­cze­nia insta­la­cji chłod­ni­czych docho­dzi najczęściej…

Dowiedz się więcej

Sterowanie central wentylacyjnych

Sterowanie central wentylacyjnych

Napra­wa, ser­wis i moder­ni­za­cja auto­ma­ty­ki i ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cji i urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych to jed­na z wie­lu usług, ofe­ro­wa­nych przez ser­wis SKiC Robert Apta­cy. Ste­ro­wa­nie cen­tral wen­ty­la­cyj­nych Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne i kli­ma­ty­za­cyj­ne zapew­nia­ją spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie poszcze­gól­nych sys­te­mów sto­so­wa­nych w budyn­kach. Współ­cze­śnie, kli­ma­ty­zo­wa­nie i wen­ty­lo­wa­nie pomiesz­czeń, już daw­no prze­sta­ło ogra­ni­czać się do stan­dar­do­wej wymia­ny powie­trza. Czę­sto bowiem, zda­rza się, ze powie­trze wtła­cza­ne do wnę­trza budyn­ku, nie speł­nia pod­sta­wo­wych stan­dar­dów. Nale­ży tu wspo­mnieć o jego zanie­czysz­cze­niu, zapy­le­niu, wil­go­ci oraz wielu…

Dowiedz się więcej

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Auto­ma­ty­ka chłod­ni­cza i kli­ma­ty­za­cyj­na Tech­ni­ka kli­ma­ty­za­cyj­na i chłod­ni­cza sta­je się coraz bar­dziej zaawan­so­wa­na. Więk­szość klien­tów wyma­ga już nie tyl­ko spraw­nie dzia­ła­ją­cych sys­te­mów kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych, speł­nia­ją­cych okre­ślo­ne przez nich kry­te­ria. Ale chcą tak­że, by dany sys­tem był jak naj­prost­szy w obsłu­dze. Obec­nie w więk­szo­ści insta­la­cji chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych sto­su­je się więc wyso­ko wyspe­cja­li­zo­wa­ną auto­ma­ty­kę sterowniczą.Która nie tyl­ko do mini­mum zmniej­sza koniecz­ność sta­łej kon­tro­li usta­wień i inge­ren­cji czło­wie­ka, ale tak­że zapew­nia bez­pie­czeń­stwo eks­plo­ato­wa­nych urzą­dzeń.  Auto­ma­ty­ka chłodnicza…

Dowiedz się więcej