Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Chło­dze­nie extru­de­ra wtry­skar­ki IMG PLASTEC Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i budo­wę sys­te­mu do chło­dze­nia ośmiu wtry­ska­rek. Jed­nak na kil­ku z nich sys­tem chło­dze­nia jest nie­wy­daj­ny a na jed­nej wręcz cał­ko­wi­cie nie dzia­ła. Chło­dze­nie wtry­ska­rek IMG PLASTEC Wtry­skar­ki mają naj­czę­ściej dwa nie­za­leż­ne obwo­dy chło­dze­nia Chło­dze­nie ole­ju w prze­kład­niach napę­dza­ją­cych wał – naj­czę­ściej żąda­na tem­pe­ra­tu­ra ole­ju to 50oC – 55oC Chło­dze­nie śli­ma­ka exstru­de­ra w grze­je­my i trans­por­tu­je­my roz­grza­ną do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry masę…

Więcej

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Apta­cy Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro. Chłod­nic­two prze­my­sło­we – insta­la­cje i urzą­dze­nia. Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dzie­dzi­nach prze­my­słu np. w meta­lur­gii, poli­gra­fii, prze­twór­stwie tworzyw…

Więcej

Serwis HYFRA SVK 720

Serwis HYFRA SVK 720

Ser­wis i napra­wa chil­ler HYFRA SVK 720/1 SKiC Robert Apta­cy Jed­na z firm zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nie budo­wą maszyn popro­si­ła Nas o napra­wę i uru­cho­mie­nie chil­le­ra Hyfra SVK 720/1 koniecz­ne­go do chło­dze­nia Lase­ra do cię­cia sta­li. Rze­ko­mo Chil­ler sta­nął na wsku­tek bra­ku gazu. Poprzed­nie dwa ser­wi­sy wezwa­ne do urzą­dze­nia, odzy­ska­ły czyn­nik, prze­wa­ży­ły wsad i uzu­peł­ni­ły agre­gat wody lodo­wej nowym gazem R 410A zgod­nie z dekla­ro­wa­ną ilość na tablicz­ce zna­mio­no­wej. W przy­pad­ku każ­dej z dwóch prób napra­wy chiller…

Więcej

Czyszczenie wymienników ciepła

Czyszczenie wymienników ciepła

Czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła | SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je Chil­le­ry a tak­że wszel­kie Sys­te­my i Insta­la­cje Wody Lodo­wej czy Sys­te­mów cie­płow­ni­czych Regu­lar­ne Mycie i czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła jest nie­zbęd­ne i koniecz­ne ze wzglę­du na ich pra­cę w spe­cy­ficz­nych warun­kach wyso­ka lub niska tem­pe­ra­tu­ra. Zanie­czysz­cze­nia takie jak kamień, para­ma­gne­ty­ki, związ­ki wap­na i rdza wystę­pu­ją­ce w insta­la­cjach wod­nych, sie­ciach i sys­te­mach cie­płow­ni­czych, osa­dza­ją się na powierzch­ni wymia­ny cie­pła wymien­ni­ka. Brud i osad powo­du­je spadek…

Więcej

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych

Czysz­cze­nie form wtry­sko­wych ina­czej czysz­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła form wtry­sko­wych Czysz­cze­nie ukła­du chło­dzą­ce­go form wtry­sko­wych Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis sys­te­mu do chło­dze­nia form wtry­sko­wych.  Prze­gląd zero­wy sys­te­mu chło­dze­nia form wtry­sko­wych EKSPERTYZA Sys­tem chło­dze­nia zbu­do­wa­ny został na dwóch agre­ga­tach wody lodo­wej o nie­wiel­kiej wydaj­no­ści chłod­ni­czej — ich łącz­na moc chłod­ni­cza już nie wystar­cza. Sys­tem wody lodo­wej do chło­dze­nia form został zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny wadli­wie i nie­zgod­nie ze sztuką.…

Więcej
1 2