Wymiana sprężarki w chłodziarce HABOR HWK-250PTSB

Wymiana sprężarki w chłodziarce HABOR HWK-250PTSB

Eks­per­ty­za i Napra­wa Prze­my­sło­wej Chło­dziar­ki Ole­ju HABOR w Wał­sno­wie: Gwa­ran­cja Pro­fe­sjo­na­li­zmu W świe­cie prze­my­sło­wych chło­dzia­rek ole­ju, HABOR to sym­bol dosko­na­ło­ści. Nie­mniej jed­nak, nawet naj­bar­dziej nie­za­wod­ne urzą­dze­nia mogą wyma­gać spe­cja­li­stycz­ne­go podej­ścia. Wła­śnie taką eks­per­ty­zę zapew­ni­li­śmy w naszym ser­wi­sie w Wał­sno­wie. Dia­gno­sty­ka Pro­ble­mu: Kie­dy chło­dziar­ka ole­ju HABOR HWK-250PTSB dotar­ła do nas, przy­stą­pi­li­śmy do grun­tow­nej ana­li­zy. Oto nasze spo­strze­że­nia: Uszko­dze­nie Ter­mi­ka: Ter­mik nie speł­niał swo­jej roli, co pro­wa­dzi­ło do pro­ble­mów z uzwo­je­niem sprę­żar­ki. Kło­po­ty ze Sprę­żar­ką: Sprę­żar­ka HABOR-CM-250-C5

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Two­ja chło­dziar­ka ole­ju HABOR HWK-250PTSB w naj­lep­szych rękach Chłod­nic­two prze­my­sło­we to dzie­dzi­na, w któ­rej nie ma miej­sca na pół­środ­ki. Dla­te­go, jeśli jesteś wła­ści­cie­lem chło­dziar­ki ole­ju HABOR HWK-250PTSB, powi­nie­neś zaufać tyl­ko eks­per­tom. W wyni­ku lat doświad­czeń, nasz ser­wis zdo­był reno­mę jed­ne­go z naj­lep­szych w kra­ju. Co wyróż­nia nasz ser­wis? Przede wszyst­kim, nasze podej­ście do klien­ta. Każ­da chło­dziar­ka, któ­ra tra­fia do nasze­go ser­wi­su, jest trak­to­wa­na indy­wi­du­al­nie. W trak­cie ser­wi­su wyko­nu­je­my: mycie parą zaole­jo­ne­go skra­pla­cza — aby zapew­nić optymalną…

Dowiedz się więcej

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM — Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM to spe­cjal­ność naszej fir­my. Dla­cze­go? Ponie­waż zna­my się na tym jak nikt inny. W wyni­ku wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, zdo­by­li­śmy nie­zbęd­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re pozwa­la­ją nam na sku­tecz­ną napra­wę, ser­wis oraz moder­ni­za­cję urzą­dzeń mar­ki Habor. Co ofe­ru­je­my w ramach ser­wi­su chło­dzia­rek ole­ju Habor? Przede wszyst­kim, ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą obsłu­gę urzą­dzeń. To zna­czy, że nie ogra­ni­cza­my się tyl­ko do jednego…

Dowiedz się więcej

OIL MATIC V1500 OKUMA

OIL MATIC V1500 OKUMA

Napra­wa i ser­wis chło­dziar­ki ole­ju OIL MATIC V1500 przy Japoń­skiej maszy­nie CNC OKUMA Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni do napra­wy i ser­wi­su chil­ler oil a może napra­wy ste­ro­wa­nia w maszy­nie CNC OKUMA Opis zgło­sze­nia awa­rii chil­ler oil Urzą­dze­nie po dłu­giej prze­rwie prze­sto­ju oraz w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su wyłą­cza się w alar­mie AL1. Chil­ler potra­fi się wyłą­czyć w dowol­nym momen­cie prze­ry­wa­jąc pro­ces pro­duk­cji pod­ze­spo­łu. Maszy­nę nale­ży zre­star­to­wać i po któ­rymś z kolei razie znów pozwalała…

Dowiedz się więcej

Modernizacja chłodziarki oleju MEIWA OIL COOLER

Modernizacja chłodziarki oleju MEIWA OIL COOLER

Reno­wa­cja chło­dziar­ki ole­jo­wej MEIWA: Kom­plek­so­wy prze­wod­nik Wstęp Chło­dziar­ki ole­jo­we są nie­od­łącz­nym ele­men­tem wie­lu prze­my­sło­wych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Jed­nak, jak każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga­ją one regu­lar­nej kon­ser­wa­cji i, w pew­nym momen­cie, moder­ni­za­cji. W tym arty­ku­le przyj­rzy­my się pro­ce­so­wi reno­wa­cji chło­dziar­ki ole­jo­wej MEIWA, oma­wia­jąc każ­dy etap w szcze­gó­łach. Dla­te­go war­to zasta­no­wić się, jak taka moder­ni­za­cja może wpły­nąć na wydaj­ność i funk­cjo­nal­ność urzą­dze­nia. Dla­cze­go moder­ni­za­cja jest waż­na? Moder­ni­za­cja chło­dziar­ki ole­jo­wej nie jest jedy­nie kwe­stią zastą­pie­nia sta­rych czę­ści nowy­mi. To kom­plek­so­wy proces,…

Dowiedz się więcej

Chiller Oil 2 kW

Chiller Oil 2 kW

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we chło­dziar­ki ole­ju. “Chil­ler oil” o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, dowol­ne­go pro­du­cen­ta, Nasz ser­wis dzia­ła na tere­nie całej POLSKI. Zosta­li popro­sze­ni o napra­wę — moder­ni­za­cję chil­ler oil DAIKIN. Chil­ler miał uszko­dzo­ną sprę­żar­kę oraz elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia. Koszt napra­wy oraz dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na pły­tę ste­ro­wa­nia zmu­sił Nas do zbu­do­wa­nia wła­sne­go chil­ler oil. Zapo­trze­bo­wa­nie w chłód maszy­ny CNCOCUMA 1,3 — 1,4 kW. Prze­pływ ole­ju “Oil pump” 12 — 14.4…

Dowiedz się więcej

Daikin AKZ438-C-L02-MA Chiller Oil

Daikin AKZ438-C-L02-MA Chiller Oil

Napra­wa i moder­ni­za­cja chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Zosta­li­śmy popro­sze­ni o Remont chil­ler oil fir­my DAIKIN. Urzą­dze­nie przed nami napra­wia­ły trzy fir­my któ­re sobie nie pora­dzi­ły.  Prze­gląd zero­wy chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Na ste­row­ni­ku chil­le­ra wywo­ła­ny alarm LO — uszko­dzo­na sprę­żar­ka lub pły­ta inwer­te­ra Sprę­żar­ka zatar­ta  Pły­ta głów­na po zamon­to­wa­niu nowej sprę­żar­ki inwer­te­ro­wej zgła­sza błąd LO — pły­ta do remon­tu Ponad­to uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza Napra­wa / moder­ni­za­cja chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Nie­ste­ty pły­ta ste­row­ni­cza nie nadawała…

Dowiedz się więcej

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Chłod­nic­two prze­my­sło­we | SKiC Robert Apta­cy — Lider w bran­ży HVAC&R Już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my, budu­je­my od pod­staw oraz napra­wia­my wszel­kie maszy­ny i urzą­dze­nia chłod­ni­cze i mroź­ni­cze. Dzię­ki naszym urzą­dze­niom chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych takich jak fre­on, gli­kol, solan­ka itd… Chło­dzi­my powierzch­nie skle­po­we, maga­zy­no­we a tak­że biu­row­ce. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszyst­kie maszy­ny i…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller oil HBO

Serwis chiller oil HBO

Napra­wa Ser­wis chil­ler Oil HBO | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Dla urzą­dzeń typu Chil­ler Oil HBO 750 PSBM poświę­ca­my wie­le cza­su. Spe­cja­li­zu­je­my się zarów­no w  napra­wie, moder­ni­za­cji i ser­wi­sie wszel­kie­go typu urzą­dzeń do chło­dze­nia maszyn . Wie­my, jak waż­ną funk­cję peł­nią te urzą­dze­nia, zwłasz­cza w bran­ży CNC, dla­te­go nasza pra­ca prze­kła­da się na dłuż­sze i spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie każ­de­go ser­wi­so­wa­ne­go przez nas urzą­dze­nia. Ser­wis chil­ler oil HBO 750PSBM – kie­dy zawo­dzi elek­try­ka Bez spraw­nej elektroniki…

Dowiedz się więcej

Serwis pogwarancyjny chiller mta

Serwis pogwarancyjny chiller mta

Napra­wa Ser­wis Pogwa­ran­cyj­ny chil­ler mta | SKiC Robert Apta­cy Chil­le­ry mta cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią w prze­my­śle. Ich mia­ro­daj­na pra­ca zapew­nia przed­się­bior­stwom wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie maszyn czy utrzy­ma­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Te urzą­dze­nia odzna­cza­ją się wytrzy­ma­ło­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią, pod warun­kiem, że pod­da­wa­ne są regu­lar­ne­mu ser­wi­so­wa­niu. Jakim awa­riom mogą ulec chil­le­ry MTA? Zama­rza­nie wymien­ni­ków cie­pła – ser­wis chil­ler mta Do zama­rza­nia wymien­ni­ków cie­pła w chil­le­rach może dojść mię­dzy inny­mi na sku­tek bra­ku fil­tra w ukła­dzie wody lodowej.…

Dowiedz się więcej
1 2