Chiller wody lodowej

Chiller wody lodowej

Chil­ler wody lodo­wej | agre­gat wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy CHILLERYSYSTEMY CHŁODZENIA OPARTE O WODĘ LODOWĄ Chil­le­ry opar­te o wodę lodo­wą to urzą­dze­nia któ­rych zada­niem jest wytwo­rze­nie źró­dła chło­du, jakim jest ciecz o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze (woda lodo­wa). Umoż­li­wia ona wymia­nę ener­gii ciepl­nej mię­dzy źró­dłem, a odbior­ni­ka­mi. Ze wzglę­du  na pro­blem zwią­za­ny z krzep­nię­ciem wody w niskiej tem­pe­ra­tu­rze, w tego typu urzą­dze­niach sto­so­wa­nym czyn­ni­kiem robo­czym naj­czę­ściej jest roz­twór wody na bazie gli­ko­lu, etanolu,…

Więcej

Chłodzenie Adiabatyczne

Chłodzenie Adiabatyczne

Chło­dze­nie Adia­ba­tycz­ne dla­cze­go nie pole­ca­my tego typu roz­wią­zań Wraz z naszym ser­wi­sem part­ner­skim Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy i Chil­ler­Ser­wis Mate­usz Apta­cy napra­wia­my i ser­wi­su­je­my Agre­ga­ty Wody Lodo­wej. Chil­le­ry, Dry Coole­ry, Sys­te­my i Insta­la­cje Wody Lodo­wej.  Dość czę­sto spo­ty­ka­my na obiek­tach sys­te­my chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go któ­re nisz­czą urzą­dze­nia. Pro­si­my obej­rzeć zdję­cia tyl­ko z dwóch ostat­nich insta­la­cji. Woda ma w sobie znacz­ne pokła­dy kamie­nia, naj­czę­ściej widzi­my tego efekt w czaj­ni­kach, boj­le­rach itd… Zra­sza­jąc cie­płe a nie­jed­no­krot­nie gorą­ce powierzch­nie natych­miast wręcz…

Więcej

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy

Gli­kol ety­le­no­wy — Woda lodo­wa SKiC Robert Apta­cy Woda lodo­wa Z doświad­cze­nia i prze­by­tej dro­gi zawo­do­wej stwier­dzam, że naj­czę­ściej sto­so­wa­nym medium do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych fir­my uży­wa­ją zwy­kłej wody. Jest to roz­wią­za­nie tanie nie pła­ci­my za gli­kol, solan­kę czy inne medium, prze­ni­kal­ność ciepl­na wody jest dość wyso­ka i zapew­nia szyb­kie pochła­nia­nie ener­gii ciepl­nej. Sto­so­wa­nie wody ma duży minus – w śro­do­wi­sku wystę­pu­je rdza, któ­ra znacz­nie skra­ca żywot­ność urzą­dzeń, odkła­da się kamień, któ­ry jest nie­zwy­kle niebezpieczny…

Więcej

Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elek­trycz­ny koniecz­ny do pra­cy chil­le­ra znacz­nie ogra­ni­cza jego…

Więcej

Chiller Serwis Robert Aptacy

Chiller Serwis Robert Aptacy

Chil­ler Ser­wis Robert Apta­cy pręż­nie dzia­ła­my w bran­ży HVAC już od 2004 roku. Lecz naszym fla­go­wym pro­duk­tem jest chło­dze­nie maszyn, urzą­dzeń, a tak­że dowol­nych pro­ce­sów che­micz­nych. Jako nie­licz­ni na ryn­ku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie­go typu agre­ga­ty wody lodo­wej — chil­le­ry. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje wody lodo­wej. Zapew­nia­my pełen ser­wis sprze­da­nych przez Nas urzą­dzeń a tak­że wciąż jeste­śmy otwar­ci na nowych klien­tów z wła­snym par­kiem maszyn. W tym arty­ku­le bar­dzo pole­ca­my Pań­stwu Nasze…

Więcej

Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Oprócz mię­dzy­na­ro­do­wych trak­ta­tów oraz kon­wen­cji opi­sa­nych w arty­ku­le „Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej”, prak­tycz­nie każ­de pań­stwo wykształ­ci­ło wła­sne mecha­ni­zmy ochro­ny śro­do­wi­ska przed nie­ko­rzyst­ny­mi skut­ka­mi uży­wa­nia nie­któ­rych czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Pol­ska nie jest w tej mate­rii wyjąt­kiem. Jed­nak­że, zało­że­nia norm praw­nych muszą być zgod­ne z Roz­rzą­dze­nia­mi Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady, któ­re są akta­mi praw­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Przez to bar­dzo czę­sto pol­skie usta­wy są imple­men­ta­cją wpro­wa­dzo­nych Roz­po­rzą­dzeń, któ­re roz­sze­rza­ją, bądź uszcze­gól­nia­ją usta­le­nia zawarte…

Więcej

Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej w Unii Euro­pej­skiej W nie­daw­nym opra­co­wa­niu pod tytu­łem „Pol­skie akty praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej” opi­sy­wa­li­śmy wewnętrz­ne pra­wo­daw­stwo, któ­re usta­no­wio­no w celu zapo­bie­ga­nia nega­tyw­ne­mu dzia­ła­niu na śro­do­wi­sko nie­któ­rych czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Dzi­siaj prze­czy­ta­ją Pań­stwo arty­kuł odno­śnie euro­pej­skich pod­staw praw­nych. Moż­na poku­sić się o stwier­dze­nie, że nie­jed­no­krot­nie są one rów­nie waż­ne, gdyż zazwy­czaj wszel­kie zmia­ny zacho­dzą­ce w pol­skich usta­wach lub cał­ko­wi­cie nowe pol­skie ordy­na­cje są spo­wo­do­wa­ne wła­śnie wyma­ga­nia­mi unij­ny­mi. Śle­dząc na…

Więcej

Podstawy prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Podstawy prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

 Czyn­nik chło­dzą­cy w lodów­kach,  urzą­dze­niach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny  war­stwy ozo­no­wej Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej pod­sta­wy praw­ne ochro­ny war­stwy ozo­no­wej­pod­sta­wy praw­ne ochro­ny war­stwy ozo­no­wej W poprzed­nim arty­ku­le pod tytu­łem Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko, opi­sa­li­śmy, w jaki spo­sób czyn­ni­ki chłod­ni­cze z  grup CFC oraz HCFC nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na war­stwę ozo­no­wą ota­cza­ją­cą naszą pla­ne­tę. W tym arty­ku­le roz­wi­nie­my temat praw­nej ochro­ny wspo­mnia­nej war­stwy.  Jest ona bar­dzo waż­ną czę­ścią skła­do­wą atmosfery,…

Więcej

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko Poję­cia „chłod­nic­two i kli­ma­ty­za­cja” zawsze były zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem wewnętrz­nym jaki i zewnętrz­nym. Celem takiej insta­la­cji było zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go śro­do­wi­ska oraz kom­for­tu (tem­pe­ra­tu­ry oraz wil­got­no­ści) w danym obsza­rze, budyn­ku lub stre­fie. Począt­ko­wo ubocz­nym skut­kiem dzia­ła­nia takiej insta­la­cji było nega­tyw­ne dzia­ła­nie na śro­do­wi­sko zewnętrz­ne poprzez uży­wa­nie róż­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych, szko­dli­wych dla kli­ma­tu naszej pla­ne­ty, któ­re przez roz­ma­ite nie­szczel­no­ści oraz wymia­ny czyn­ni­ka prze­do­sta­ją się do atmos­fe­ry. Dopie­ro po wyko­na­niu szeregu…

Więcej

Prawo przeglądu klimatyzacji

Prawo przeglądu klimatyzacji

Pra­wo prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji. W małych miesz­ka­niach, w poko­ju aler­gi­ka czy też w upal­ne dni, cięż­ko obejść się bez kli­ma­ty­za­cji. Pra­wi­dło­wo kon­ser­wo­wa­na i eks­plo­ato­wa­na kli­ma­ty­za­cja zapew­ni nam kom­fort i opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę powie­trza. Pamię­tać jed­nak musi­my, że nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­na i naj­droż­sza kli­ma­ty­za­cja zacznie się nam psuć i wyrzą­dzać wię­cej szkód niż pożyt­ku, jeśli nie będzie­my o nią dbać. Jeśli chce­my w razie jej awa­rii sko­rzy­stać z napra­wy w ramach gwa­ran­cji, cią­ży na nas obo­wią­zek przy­naj­mniej dwukrotnego,…

Więcej
1 2