Woda lodowa instalacja

Woda lodowa instalacja

5 / 5 ( 51 votes ) Woda lodo­wa insta­la­cja | SKiC Robert Apta­cy Już od 2004 roku Nasz ser­wis spe­cja­li­zu­je się w pro­jek­to­wa­niu nowych sys­te­mów i insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń, a tak­że sys­te­mów chło­dze­nia obiek­tów prze­my­sło­wych. Moder­ni­zu­je­my ist­nie­ją­ce ukła­dy, dopo­sa­ża­my w nowo­cze­sne i spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia na wszyst­kie Nasze reali­za­cje udzie­la­my gwa­ran­cję i zapew­nia­my pełen ser­wis. Woda lodo­wa insta­la­cja — rury i sys­te­my trans­por­tu medium W budo­wie nowych sys­te­mów wody lodo­wej najczęściej…

Więcej

Chłodzenie wytłaczarek do produkcji kubków i talerzy z plastiku

Chłodzenie wytłaczarek do produkcji kubków i talerzy z plastiku

5 / 5 ( 60 votes ) Chło­dze­nie wytła­cza­rek do pro­duk­cji kub­ków i tale­rzy z pla­sti­ku Wraz z Naszy­mi part­ne­ra­mi tj. fir­mą Chil­ler­Tech, Chil­ler­Ser­wis i instalacjewodylodowej.pl  zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie sys­te­mu i insta­la­cji chło­dze­nia wytła­cza­rek do pro­duk­cji tale­rzy­ków i kubecz­ków z pla­sti­ku i papie­ru. Zało­że­nia pro­jek­tu — chło­dze­nia maszyn:  Dostar­cze­nie medium woda z gli­ko­lem 37% o tem­pe­ra­tu­rze 10 / 12 oC Ciśnie­nie w insta­la­cji 3 — 5 Bar z moż­li­wo­ścią zmia­ny  Prze­pływ medium…

Więcej

Czyszczenie wymiennika płytowego

Czyszczenie wymiennika płytowego

4.7 / 5 ( 21 votes ) Czysz­cze­nie wymien­ni­ka pły­to­we­go — SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy wyre­mon­to­wa­li­śmy skrę­ca­ny wymien­nik Alva-Lavel. Urzą­dze­nie zosta­ło odku­pio­ne od jed­ne­go z naszych klien­tów, posta­no­wi­li­śmy więc je od wy-ser­wi­­so­­wać i odświe­żyć przed sprze­da­żą ewen­tu­al­ną insta­la­cją. Czysz­cze­nie wymien­ni­ka pły­to­we­go Wymien­nik był wcze­śniej zain­sta­lo­wa­ny na insta­la­cji do chło­dze­nia sprę­ża­rek w agre­ga­tach wody lodo­wej z sys­te­mem chło­dze­nia wodą. Sepa­ro­wał on wodę z gli­ko­lem na odcin­ku chil­ler — dry cooler. W…

Więcej

Czyszczenie wymienników ciepła

Czyszczenie wymienników ciepła

4.9 / 5 ( 57 votes ) Czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła | SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je Chil­le­ry a tak­że wszel­kie Sys­te­my i Insta­la­cje Wody Lodo­wej czy Sys­te­mów cie­płow­ni­czych Regu­lar­ne Mycie i czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła jest nie­zbęd­ne i koniecz­ne ze wzglę­du na ich pra­cę w spe­cy­ficz­nych warun­kach wyso­ka lub niska tem­pe­ra­tu­ra. Zanie­czysz­cze­nia takie jak kamień, para­ma­gne­ty­ki, związ­ki wap­na i rdza wystę­pu­ją­ce w insta­la­cjach wod­nych, sie­ciach i sys­te­mach cie­płow­ni­czych, osa­dza­ją się na powierzch­ni wymiany…

Więcej

Instalacja wody lodowej | woda lodowa

Instalacja wody lodowej | woda lodowa

4.9 / 5 ( 111 votes ) Insta­la­cja wody lodo­wej — woda lodo­wa | SKiC Robert Apta­cy Choć do chło­dze­nia pomiesz­czeń, maszyn prze­my­sło­wych, bądź róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sów prze­my­sło­wych wciąż uży­wa się sys­te­mów fre­ono­wych to ich miej­sce coraz czę­ściej zaj­mu­ją nowo­cze­sne insta­la­cje wody lodo­wej. Powo­dów, dla któ­rych tech­no­lo­gia wody lodo­wej cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią, jest wie­le, naj­waż­niej­sze z nich to:  Niskie kosz­ty. Zmniej­szo­ne kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, a tak­że inwe­sty­cyj­ne.  Wyso­ka spraw­ność. Agre­ga­ty wody lodo­wej cie­szą się znacznie…

Więcej