Naprawa Lodówek Samochodowych

Naprawa Lodówek Samochodowych

5 / 5 ( 1 vote ) Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych prze­no­śnych i tury­stycz­nych War­sza­wa i cała POLSKA Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, tury­stycz­ne oraz lodów­ki prze­no­śne Waeco, Indel B, Eze­til, Fre­zel, Mobi­co­ol, Elek­tro­lux. Napra­wia­my lodów­ki dedy­ko­wa­ne sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu Tir, DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO ponad­to napra­wia­my lodów­ki samo­cho­do­we spe­cja­li­stycz­ne spo­ty­ka­ne w ambu­lan­sach, mobil­nych sta­cjach badaw­czych, lodó­wek do…

Więcej

Wymiana parownika MAN BOX

Wymiana parownika MAN BOX

Napra­wa lodów­ki MAN kuhl­box Pola­nów k. Kosza­li­na: +48 794 777 508             Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek lodów­ki MAN Kuhl­box w serii 81639106015 z wbu­do­wa­nym parow­ni­kiem w ścian­ki urzą­dze­nia bez moż­li­wo­ści inge­ren­cji. Dzia­ła­nie to z pew­no­ścią zwięk­szy­ło sprze­daż tych lodó­wek. Insta­la­cja fre­ono­wa i sam parow­nik szczel­nie zamknię­ty bar­dzo czę­sto koro­du­je i nie­ste­ty lodów­ka tra­ci szczel­ność w ukła­dzie fre­ono­wym. Nie­ste­ty w tym przy­pad­ku awa­rii bez wymia­ny parow­ni­ka lodów­ka nada­je się tyl­ko do uty­li­za­cji każ­da pró­ba rato­wa­nia jest…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze | Tylko 3 147,82 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze | Tylko 3 147,82 zł

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CDF-46 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję niezawodności…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF 36 CoolFreeze | Tylko 2 110,48 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF 36 CoolFreeze | Tylko 2 110,48 zł

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CDF36 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję niezawodności…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CF26 CoolFreeze | Tylko 2 569,48 zł

Lodówka turystyczna Waeco CF26 CoolFreeze | Tylko 2 569,48 zł

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CF26 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję niezawodności…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF18 DC | Tylko 2 294,08 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF18 DC | Tylko 2 294,08 zł

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we czy prze­no­śne tej fir­my wyróż­nia­ją się na ryn­ku dosko­na­łą żywot­no­ścią i łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gą. W mode­lu Cool­Fre­eze CDF18 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych możliwości…

Więcej

Naprawa lodówek DAF 1794024

Naprawa lodówek DAF 1794024

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR. Napra­wia­my lodów­ki DAF 105, 1364410, 1425475, 1438587, 1725652, 1737582, 1794024 Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki DAF 1794024 Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki — uster­ka ta spo­wo­do­wa­na jest dłu­go­let­nią pra­cą lodów­ki czę­sto bra­kiem chło­dze­nia skra­pla­cza lub przy­tka­nej insta­la­cji fre­ono­wej. Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne sprę­żar­ki — uster­ka ta wystę­pu­je w…

Więcej

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodów­ko zamra­żar­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne oraz lodów­ko zamra­żar­ki tury­stycz­ne NVOX K40Y. Lodów­ki te o sto­sun­ko­wo dużej pojem­no­ści to rzad­kość na naszym ryn­ku lecz zapew­niam Pań­stwa że są napraw­dę dobre. Moc­ne stro­ny lodów­ki NVOX K40Y • Tak jak wspo­mnia­łem duża pojem­ność komo­ry chłod­ni­czej 40 L. • Lodów­ka bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. • Mimo że na tablicz­ce zna­mio­no­wej ist­nie­je infor­ma­cja że urzą­dze­nie pra­cu­je na…

Więcej

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Nasz ser­wis chłod­ni­czy świad­czy usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek i lodów­ko zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych oraz lodó­wek prze­no­śnych w tym rów­nież lodó­wek EZETIL EZC 25. Se spryt­ne i nie­wiel­kie lodów­ki samo­cho­do­we są dość czę­sto spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. Lodów­ki te przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy na napię­cie 12 VDC lub 24VDC nie­ste­ty nie posia­da­ją gniaz­da na napię­cie naprze­mien­ne 240 VAC. EZETIL • W lodów­ce EZETIL EZC 25 zasto­so­wa­no elektroniczny…

Więcej

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Witam Pań­stwa bar­dzo ser­decz­nie na stro­nie nasze­go ser­wi­su. Nasz warsz­tat już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki TIR VOLVO FH P82174077 model 82212505. Nie­ste­ty lodów­ki te są bar­dzo czę­sto widzia­ne na naszych sto­łach napraw­czych być może ze wzglę­du na ich bar­dzo dużą licz­bę na naszym ryn­ku. Sła­be stro­ny lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505: 1.…

Więcej
1 2 3 4