Naprawa Lodówek Samochodowych

Naprawa Lodówek Samochodowych

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych i tury­stycz­nych SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je wszel­kie lodów­ki samo­cho­do­we, tury­stycz­ne oraz lodów­ki prze­no­śne Waeco, Indel B, Eze­til, Fre­zel, Mobi­co­ol, Elek­tro­lux. Napra­wia­my lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu Tir, DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO.  Ponad­to napra­wia­my lodów­ki samo­cho­do­we spe­cja­li­stycz­ne spo­ty­ka­ne w ambu­lan­sach, mobil­nych sta­cjach badaw­czych, lodó­wek do trans­por­tu krwi i narzą­dów, napra­wia­my lodów­ki sto­so­wa­ne w auto­bu­sach, auto­bu­sach i auto­ka­rach wszyst­kich pro­du­cen­tów. Naj­częst­sze awa­rie lodówek…

Więcej

Wymiana parownika MAN BOX

Wymiana parownika MAN BOX

Napra­wa lodów­ki MAN kuhl­box             Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek lodów­ki MAN Kuhl­box w serii 81639106015 z wbu­do­wa­nym parow­ni­kiem w ścian­ki urzą­dze­nia bez moż­li­wo­ści inge­ren­cji. Dzia­ła­nie to z pew­no­ścią zwięk­szy­ło sprze­daż tych lodó­wek. Insta­la­cja fre­ono­wa i sam parow­nik szczel­nie zamknię­ty bar­dzo czę­sto koro­du­je i nie­ste­ty lodów­ka tra­ci szczel­ność w ukła­dzie fre­ono­wym. Nie­ste­ty w tym przy­pad­ku awa­rii bez wymia­ny parow­ni­ka lodów­ka nada­je się tyl­ko do uty­li­za­cji każ­da pró­ba rato­wa­nia jest bez­ce­lo­wa. Nasz Ser­wis wymie­nia parow­nik na…

Więcej

Naprawa lodówek DAF 1794024

Naprawa lodówek DAF 1794024

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR. Napra­wia­my lodów­ki DAF 105, 1364410, 1425475, 1438587, 1725652, 1737582, 1794024 Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki DAF 1794024 Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki — uster­ka ta spo­wo­do­wa­na jest dłu­go­let­nią pra­cą lodów­ki czę­sto bra­kiem chło­dze­nia skra­pla­cza lub przy­tka­nej insta­la­cji fre­ono­wej. Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne sprę­żar­ki — uster­ka ta wystę­pu­je w…

Więcej

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodów­ko zamra­żar­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne oraz lodów­ko zamra­żar­ki tury­stycz­ne NVOX K40Y. Lodów­ki te o sto­sun­ko­wo dużej pojem­no­ści to rzad­kość na naszym ryn­ku lecz zapew­niam Pań­stwa że są napraw­dę dobre. Moc­ne stro­ny lodów­ki NVOX K40Y • Tak jak wspo­mnia­łem duża pojem­ność komo­ry chłod­ni­czej 40 L. • Lodów­ka bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. • Mimo że na tablicz­ce zna­mio­no­wej ist­nie­je infor­ma­cja że urzą­dze­nie pra­cu­je na napię­cie 12 VDC lodów­ka ta ma zasi­la­nie 12 VDC

Więcej

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL

Nasz ser­wis chłod­ni­czy świad­czy usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek i lodów­ko zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych oraz lodó­wek prze­no­śnych w tym rów­nież lodó­wek EZETIL EZC 25. Se spryt­ne i nie­wiel­kie lodów­ki samo­cho­do­we są dość czę­sto spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. Lodów­ki te przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy na napię­cie 12 VDC lub 24VDC nie­ste­ty nie posia­da­ją gniaz­da na napię­cie naprze­mien­ne 240 VAC. EZETIL • W lodów­ce EZETIL EZC 25 zasto­so­wa­no elek­tro­nicz­ny układ kon­tro­li i regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry. Nie­ste­ty płyt­ki ste­row­ni­cze często…

Więcej

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077

Witam Pań­stwa bar­dzo ser­decz­nie na stro­nie nasze­go ser­wi­su. Nasz warsz­tat już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki TIR VOLVO FH P82174077 model 82212505. Nie­ste­ty lodów­ki te są bar­dzo czę­sto widzia­ne na naszych sto­łach napraw­czych być może ze wzglę­du na ich bar­dzo dużą licz­bę na naszym ryn­ku. Sła­be stro­ny lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505: 1. Parow­nik tej lodów­ki wyko­na­ny jest w tech­no­lo­gii ruro­wej, ukryty…

Więcej

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

W naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ko — zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w trans­por­cie koło­wym w tym rów­nież VOLVO FH 13 model P2652. Lodów­ki te wypo­sa­żo­ne w agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANFOSS typ BD35F spra­wu­ją się dobrze i bar­dzo dobrze lecz nie­wiel­ki parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia spra­wia że lodów­ki te dłu­go osią­ga­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Wady lodó­wek VOLVO P2652 1. Parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach lodów­ki nie dość że mało wydaj­ny to na doda­tek trudny…

Więcej

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

Nasz ser­wis już z począt­kiem roku 2004 zaczął świad­czyć usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych, lodó­wek tury­stycz­nych i lodó­wek prze­no­śnych więk­szo­ści pro­du­cen­tów. W tym rów­nież wło­skie lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach TIR VITRIFRIGO C26 S C. Lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C to jed­ne z lep­szych obec­nych na naszym ryn­ku. Moc­ne stro­ny lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C: • Solid­ny agre­gat chłod­ni­czy fir­my Dan­foss BD35F w połą­cze­niu z elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą tej samej fir­my tj. 101N0210 zapew­nia nie­wiel­kiej komo­rze chłod­ni­czej szybkie…

Więcej

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek EUROP kil­ka­na­ście typów lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych i tury­stycz­nych w tym lodów­kę prze­no­śną Waeco Cool­Fre­eze CDF-35. Ta nie­wiel­ka sym­pa­tycz­na lodów­ka jest bar­dzo dobrym wypu­stem tej fir­my uzbro­jo­na w solid­ny agre­gat chłod­ni­czy prze­wy­mia­ro­wa­ny do obję­to­ści komo­ry chłod­ni­czej zapew­nia szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy sto­sun­ko­wo małym pobo­rze prą­du. Izo­la­cja ter­micz­na ścia­nek lodów­ki pozwa­la utrzy­mać niską tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz przy nie­ocze­ki­wa­nym zani­ku powie­trza. Lodów­ka ta jed­nak ma swo­je wady; Parow­nik został zato­pio­ny w pian­ce i nie…

Więcej

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Lodów­ki fir­my Indel B są bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­ne na ryn­ku euro­pej­skim zarów­no jako lodów­ki gastro­no­micz­ne, lodów­ki prze­no­śne i tury­stycz­ne jak rów­nież lodów­ki samo­cho­do­we.  Lodów­ka Indel B TB035NN3 jest star­szym wypu­stem tej fir­my lodów­ka taj jest dość dobrze wyko­na­na pro­du­cent zadbał o dobry agre­gat i solid­ne ruro­wa­nie co jest nie­zwy­kle waż­ne ponie­waż chro­ni lodów­ki przed utra­tą szczel­no­ści. Moc­ne stro­ny lodów­ki Indel B TB035NN3: Sprę­żar­ka fir­my Dan­foss spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na na potrze­by lodó­wek prze­no­śnych i samochodowych.…

Więcej
1 2 3 4