Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

Sza­now­ni Pań­stwo Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je kost­kar­ki do lodu łuskar­ki lodu suche­go w tym kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079. Te nie­wiel­kie kost­kar­ki domo­we jak na ich roz­miar są bar­dzo wydaj­ne. Ich cena jest nie­wy­so­ka lecz mają kil­ka wad na któ­re nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę. Pojem­nik na wodę jest wyko­na­ny z bar­dzo sła­be­go pla­sti­ku i przy nad­mier­nym zaka­mie­nia­niu kost­kar­ki pęka wodziec pro­wa­dzą­cy w takim przy­pad­ku nie mam moż­li­wo­ści napra­wy kost­kar­ki. Nie­ste­ty nie ma…

Więcej

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

Ser­wis kost­ka­rek do lodu Napra­wa i ser­wis łuska­rek do lodu | Napra­wa i ser­wis wytwor­nic lodu  wol­no­sto­ją­ce i do zabu­do­wy prze­my­sło­we i spe­cjal­ne chło­dzo­ne powie­trzem jak i chło­dzo­ne cie­czą. Napra­wa urzą­dze­nia do pro­duk­cji lodu wszyst­kich popu­lar­nych marek:   Alpe­ni­nox , Ape­xa , Art­serf , Bart­scher , Bre­ma , CAB , Cla­tro­nic , Clas­seq , Dexion , Ede­sa , Eur­fri­gor, FAG ,  Flo­na­sa , Hen­di , Hoshi­za­ki , GICO, Ice­ma­tic , IMC ,  IME ,  ITV , Kastel , Linea Blan­ca , Mare­no , Mani­to­woc , Migel , NTF

Więcej