Naprawa nagrzewnic i chłodnic wodnych, olejowych i freonowych

Naprawa nagrzewnic i chłodnic wodnych, olejowych i freonowych

Napra­wa nagrzew­nic War­sza­wa SKiC Robert Apta­cy W naszym ser­wi­sie już od kil­ku lat LUTUJEMY i SPAWAMY ele­men­ty alu­mi­nio­we, mosięż­ne, mie­dzia­ne i meta­lo­we w nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w cen­tra­lach wen­ty­la­cyj­nych nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w insta­la­cjach grzew­czych nagrzew­ni­cach ole­jo­wych sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach grzew­czych nagrzew­ni­cach paro­wych wyso­kich ciśnień parow­ni­kach i skra­pla­czach fre­ono­wych wymien­ni­kach cie­pła ruro­wych parow­ni­kach i skra­pla­czach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych i innych insta­la­cji Naj­częst­szą przy­czy­ną uszko­dze­nia nagrzew­nic wod­nych jest ich zamar­z­nię­cie i roz­sa­dze­nie. Przy­czy­ny zamar­z­nię­cia i roz­sa­dze­nia doszukiwać…

Więcej