GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Dowiedz się więcej

GRUNDFOS TR 32–200 L

GRUNDFOS TR 32–200 L

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Dowiedz się więcej

Grundfos CLM 40–210

Grundfos CLM 40–210

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór…

Dowiedz się więcej

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę była woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór prą­du sil­ni­ka zgodny…

Dowiedz się więcej

Pompa KSB INE GN 32–160

Pompa KSB INE GN 32–160

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody KSB INE GN 32–160/24,2 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia wtry­ska­rek i wytła­czar­ki. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę woda. Prze­gląd zero­wy pom­py KSB INE GN 32–160 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska pra­cu­ją cicho, nie mają nad­mier­nych luzów więc nie wyma­ga­ją wymia­ny Pobór prą­du sil­ni­ka zgod­ny z DTR

Dowiedz się więcej

Grundfoss NB32-125/142

Grundfoss NB32-125/142

Zosta­ły nam dostar­czo­ne czte­ry pom­py Grundfoss‑a mię­dzy inny­mi pom­pa Grund­foss NB32-125/142 Nie trze­ba przy­po­mi­nać że pom­py tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się dużą wytrzy­ma­ło­ścią i zapew­nia­ją dłu­go­let­nią pra­cę. Bar­dzo lubi­my te pom­py są wyko­na­ne pro­sto bez zbęd­nych uroz­ma­iceń a mate­riał jest bar­dzo solid­ny. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­foss NB32-125/142 Oby­dwie pom­py zosta­ły zde­mon­to­wa­ne ze sta­rej insta­la­cji a użyt­kow­nik posta­no­wił je wyre­mon­to­wać przed sprze­da­żą Uszczel­nia­cze w obu pom­pach ciek­ną i nale­ży je wymie­nić na nowe Łoży­ska wypra­co­wa­ne bar­dzo hała­su­ją ale nie…

Dowiedz się więcej